هو الله - ای دوست محترم، تبريک اوّل سال که ارسال...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (200) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 464

( 200 )

لندن - جناب مستر الکسندر هوایت

هو الله

ای دوست محترم تبریک اول سال که ارسال نموده بودی ملاحظه گردید فی الحقیقه اشعار بیشوپ کن و جون نیوتن بلیغ است ولی مختصرتر از این ممکن و آن اینکه خدایا بنفثات روح القدس مرا زنده نما این جامع جمیع این مراتبست زیرا آنچه جامع جمیع کلماتست نفحه روح القدس است که انسانی زمینی را آسمانی نماید ناسوتی را لاهوتی کند ظلمانی را نورانی نماید شیطانی را رحمانی کند کور را بینا کند و مرده را زنده نماید و علیک التحیة و الثناء ٢١ مارج ١٩١٢ (ع ع)

منابع
محتویات