هو الله - ای طالب وحدت عالم انسانی، نامه‌ات رسيد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (205) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 470

( 205 )

لندن - بواسطه مسیس هوایت و میرزا یوحنا داود مای لامینگتون

هو الله

ای طالب وحدت عالم انسانی نامه‌ات رسید و از قرائت نهایت مسرت حاصل گردید که الحمد لله طالب صلح اکبری و غریق دریای حب بشر بتعالیم بهاءالله عالمی و یقین بدان که نافذ گردد نظر باین منما که اهل لندن بغفلت گرفتار بلکه جمیع عالم بمنفعت ذاتیه و اغراض نفسانیه مبتلا و شب و روز مشغول بدنیا زیرا نفثات روح القدس عاقبت تأثیر نماید و در لندن نفوسی مبعوث فرماید که شمع افروخته عالم انسانی گردند و ستاره درخشنده افق حقیقت شوند و بموجب تعالیم بهاءالله جهد و کوشش نما و ثابت و مستقیم باش و از امتحانات فتور میار من تعهد مینمایم که سبب هدایت نفوسی شوی که اول خادم عالم انسانی باشند و بصدق نیت و خلوص قلب و مقاصدی بلند و همتی عظیم بوحدت عالم انسانی خدمت نمایند و علیک البهاء الابهی ١٢اوت ١٩١١ - ١٣٢٩ (ع ع)

منابع
محتویات