هو الأبهى - أي منادي إلهي، فاشکر اللّه ربّک الرحمن...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (215) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 494

( 215 )

مصر - بواسطه جناب آقا محمد تقی جناب الشیخ محیی الدین علیه بهاء الابهی بتونس

هو الابهی

أی منادی إلهی فاشکر الله ربک الرحمن الرحیم بما وفقک علی السیر فی الارض و الغربة عن الاوطان و النداء بطلوع شمس الحقیقة فی تلک الجهات و اعلاء کلمة الله بالحجج و البینات حتی تنفخ فی الصور بمزامیر آل داود و هذه موهبة ساطعة علی ممر الدهور و العصور نفوسی که فی الحقیقه بندۀ صادق حضرت مقصودند بممالک بعیده سفر نمایند یعنی بلادی که صیت امر الله بآن کما هو حقه نرسیده البته باقالیم تاریک شتابند تا سراج هدایت الله برافروزند و شما از آن نفوسی و امیدم از تموجات دریای الطاف چنین است که در تونس محفل انس بیارائی و خفتگانرا بیدارکنی و بیهوشانرا هوشیار فرمائی الحمد لله آثار تأیید و توفیق مشهود است با نفوس بنهایت محبت مأنوس گردید و کلمه را بقدر استعداد القا فرمائید بزم الفت بیارائید تا جاذب قلوب گردد و اگر چنانچه از نفسی اعتراض و احتراز مشاهده نمائید بسکون و وقار معامله نمائید و سکوت کنید ابدا کلمه‌ئی بر زبان نرانید در جواب بگوئید خدا در قرآن می‌فرماید "و اذا مروا باللغو مروا کراما" آنچه این شخص گفته اگر صدق است معاذ الله چه بگوئیم و اگر چنانچه کذب است این بهتان بر من نیست بر آن نفسی است که دارای این أوصاف است بهمین قدر کفایت نمائید الحمد لله مظهر لا تأخذه فی الله لومة لائم هستی هجوم جهلاء سبب تنبه عقلا میگردد و هذه من سنة ربک و لن تجد لسنته تبدیلا و علیک البهاء الابهی حیفاء ١٣ ذی قعده سنه ١٣٣٩ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات