هو الله - ای ياران عبدالبهاء، در اين دور الهی...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (223) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 510

( 223 )

هوالله

ای یاران عبدالبهاء در این دور الهی و عصر ربانی اساس اصلی و مقصد حقیقی وحدت عالم انسانیست تا بسبب این اتحاد و اتفاق جمیع منازعات و مخاصمات از بین بشر برخیزد و شاهد وحدت حقیقیه در انجمن عالم جلوه نماید حال مروج این وحدت باید احبای الهی باشند تا بقوه رحمانی ظلمات بیگانگی از عالم انسانی زائل نمایند و دلبر یگانگی در نهایت صباحت و ملاحت عرض جمال فرماید اگر چنانچه در میانه خود یاران ادنی اغبراری باشد دیگر چگونه چنین امر عظیم تحقق یابد لهذا باید هر یک از یاران بدل و جان سعی بلیغ فرماید که ادنی غباری بر آئینه وحدت اصلیه ننشیند و روز بروز محبت و الفت و مؤانست و معاشرت و ملاطفت در بین احباب تزاید یابد

الهی الهی انی اغبر جبینی و اعفر وجهی بتراب الذل و الانکسار الی ملکوت الاسرار و أدعوک بقلب خاضع خاشع مبتهل متضرع مجترح منتزع الی عتبة قدسک فی عالم الانوار أن تخرق حجبات الکثرات حتی یتجلی جمال الوحدة الاصلیة فی القلوب بآیات بینات رب اجعل احبائک أمواج بحر احدیتک و نسائم ریاض فردانیتک و نجوم سماء الالفة و الوداد و لئآلئ بحور المحبة و الرشاد حتی یشربوا من معین واحد و یستنشقوا من هواء واحد و یتنوروا بشعاع واحد و یتوجهوا بکلیتهم الی عالم التجرید و مرکز التوحید إنک أنت المقتدر العزیز الکریم المتعالی المجید ای یاران عبدالبهاء بعد از قرائت این نامه نوزده نوزده در امکنه متعدده و ازمنه مختلفه از احبای فرقانی و کلیمی اجتماع نمائید و بعد از تلاوت و قرائت آیات و مناجات نامه این مشتاق را بخوانید و مناجات را تلاوت کنید و بایکدیگر مصافحه و معانقه نموده و میثاق الفت و یگانگی را تجدید نمائید و علیکم التحیة و الثناء (ع ع)

منابع
محتویات