الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح اوّل) - بافتخار احبّاء و اماء رحمن ٩ ايالت شمال شرقی ايالات متّحده

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح اوّل) – اثر حضرت عبدالبهاء - بر اساس مكاتيب عبدالبهاء، جلد ۳

لوح اوّل که بافتخار احبّاء واماء رحمن ٩ ايالت شمال شرقی ايالات متّحده صبح روز دوشنبه ٢٦مارچ سنه ١٩١٦ در بهجی در اطاق مبارک از فم مرکز ميثاق صادر گشت.

احبّاء و اماء رحمن در ٩ ايالات شمال شرقی ايالات متّحده مين، نيوهامشار، رودايلند، کن نکتيکت، ورمنت، پنسيلوانيا، ماساجوست، نيوجرزی، نيويورک عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء.

﴿ هو اللّه ﴾

ای مناديان آسمانی ايّام نوروز است هميشه بياد آن ياران مهربان هستم و از درگاه احديّت طلب تأييد و توفيق مينمايم تا آن جمع مانند شمع در اقاليم امريک برافروزند و نور محبّت اللّه در قلوب روشن نمايند تا انوار تعاليم آسمانی خطّه امريک را مانند اين فضای نامتناهی بنجوم هدايت کبری روشن و مزيّن فرمايد ايالات شمال شرقی در ساحل اتلانتيک مثل ايالات مين نيوهامشار ماساجوست، رودايلند، کن‌نکتيکت، ورمنت، پنسيلوانيا نيوجرزی، و نيويورک. در بعضی اين ايالات احبّائی موجود ولی در بعضی شهرهای اين ايالات هنوز نفوسی بانوار ملکوت روشن نشده‌اند و از تعاليم آسمانی خبر ندارند لهذا از برای هر يک از شماها اگر ممکن باشد بآن شهرها بشتابيد و چون ستارهها بنور هدايت کبری برافروزيد خداوند ميفرمايد ﴿وَتَرَی الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ميفرمايد زمين خاک سياه است چون فيض ابر بهاری ببارد آنخاک سياه باهتزاز آيد و گلهای رنگارنگ بروياند يعنی نفوس انسانی چون از عالم طبيعت است مانند خاک سياه است چون فيض آسمانی برسد و تجلّيات نورانی هويدا گردد باهتزاز و حرکت آيد و از ظلمات طبيعت رهائی يابد و گلهای اسرار الهی بروياند پس بايد انسان سبب نورانيّت عالم انسانی گردد و تعاليمی که در کتب مقدّسه بوحی الهی نازل ترويج دهد در انجيل شريف ميفرمايد بشرق و غرب سفر کنيد و جميع را بنور هدايت کبری روشن نمائيد تا از حيات ابدی بهره و نصيب گيريد الحمد للّه ايالات شمال شرقی در نهايت استعداد است و چون زمين پر قوّت است باران فيوضات الهی نازل گردد حال بايد شما دهقان آسمانی گرديد و تخم پاک بيفشانيد هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخم تعاليم آسمانی فيض و برکتش نامحدود و در ممرّ قرون و اعصار متّصل خرمنها تشکيل کند در اسلاف ملاحظه نمائيد که در ايّام مسيح نفوس مؤمن ثابت معدود قليلی بودند ولی چنان برکت آسمانی نازل شد در سنين معدوده جمّ عظيمی بظلّ انجيل درآمدند در قرآن ميفرمايد که يک حبّه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد يعنی يک دانه هفتصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف ميفرمايد چه بسيار واقع که نفس مبارکی سبب هدايت مملکتی شد حال نظر باستعداد و قابليّت خويش نبايد نمائيم بلکه نظر بعنايت و فيوضات الهيّه در اين ايّام نمائيم که قطره حکم دريا يابد و ذرّه حکم آفتاب جويد و عليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء. (عبدالبهاء عبّاس)

منابع
محتویات
OV