الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح دوم) - بافتخار احبّاء و اماء رحمان ١٦ ايالات جنوبی ايالات متّحده

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح دوم) – اثر حضرت عبدالبهاء - بر اساس مكاتيب عبدالبهاء، جلد ۳

لوح دوم که بافتخار احبّاء و اماء رحمان ١٦ ايالات جنوبی ايالات متّحده صبح روز ٣ شنبه ٢٧ مارچ سنه ١٩١٦ در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم مرکز ميثاق صادر گشت.

احبّاء و اماء رحمن در ١٦ ايالات متّحده امريکا ، دلاور، ماريلند، ويرجينيا، وست ويرجينيا، نرت کارلاينا، سوت کارلاينا، جورجيا، فلوريدا، الاباما، ميسی سيپی، تنسی، کانتاکی، لوئيزييانا ارکانسا، اکلاهاما، تکساس عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء.

﴿ هو اللّه ﴾

ای مناديان بملکوت اللّه، چند روز پيش بآن ياران الهی نامه‌ئی نگاشته گشت ولی چون اين ايّام عيد نوروز است لهذا بياد شما افتاديم و تهنيت عيد نوروز مينمائيم جميع ايّام مبارک است و لکن اين عيد عيد ملّی ايران است چند هزار سال است که اين عيد گرفته ميشود ولی فیالحقيقه هر روزيرا که انسان بياد خدا و نشر نفحات اللّه و ندای بملکوت اللّه پردازد آن روز عيد مبارک است الحمد للّه شما شب و روز بخدمت ملکوت اللّه و ترويج دين اللّه مشغول و مألوف لهذا جميع ايّام شما اعياد است و البتّه عون و عنايت الهيّه بشما خواهد رسيد و قوای الهيّه و نفثات روح القدس تأييد شما خواهد کرد در ايالات جنوبی ايالات متّحده ياران قليل‌اند يعنی دلاور، ماريلند، ويرجينيا، وست ويرجينيا، نرت کارلاينا، سوت کارلاينا، جورجيا، فلوريدا الاباما، ميسی سيپی، تنسی، کانتاکی، لوئيزييانا، ارکانسا، اکلاهاما، تکساس لهذا بايد نفوس مبارکی بآنجاها برويد و يا بفرستيد تا آن نفوس در آنصفحات مردم را بشارت بملکوت آسمانی دهند يکی از مظاهر مقدّسه بنفوس مؤمنه ميفرمايد اگر انسان سبب روشنائی نفسی گردد بهتر از ثروت بیپايان است [ يا عليّ لئن يهدی اللّه بک نفسا خير لک من حمر النّعم ] و همچنين در قرآن ميفرمايد ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ﴾ يعنی بنما بما راه راست در انجيل ميفرمايد باطراف عالم رويد و بشارت بظهور ملکوت اللّه دهيد. باری اميدوارم که در اينخصوص همّت عظيمه نمائيد و يقين است که مؤيّد و موفّق خواهيد گشت نفسی که بحقائق و معانی ظهور ملکوت بشارت دهد مانند دهقانی ماند که تخم پاک در زمين پاک افشاند و ابر نيسانی فيض باران مبذول دارد البتّه در نزد سروَرِ قريه سرافراز گردد و خرمنها تشکيل نمايد. پس ای ياران الهی وقت را غنيمت شمريد و بتخم افشانی پردازيد تا برکت آسمانی و موهبت رحمانی يابيد. و عليکم البهاء الأبهی. (عبدالبهاء عبّاس)

منابع
محتویات
OV