الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح سوم) - بافتخار احبّا و اماء رحمان ١٢ ايالات مرکزی ايالات متّحده

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح سوم) – مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد۳، صفحه ۳ – ٦۳

لوح سوم که بافتخار احبّا و اماء رحمان ١٢ ايالات مرکزی ايالات متّحده صبح چهار شنبه ٢٩ مارچ سنه ١٩١٦ در جلوی بيت مبارک در بهجی از فم مرکز ميثاق صادر گشت.

احبّا و اماء رحمان در ١٢ ايالات مرکزی ايالات متّحده ميشيگان ويسکنسن، ايلی‌نوا، ايندييانا، اُوهايو، منيزتا، آيووا ميسوری، نورت داکوتا، سوت داکوتا، نبراسکا کانساس عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء.

﴿ هو اللّه ﴾

ای نفوس آسمانی ای محافل روحانی ای مجامع ربّانی هر چند مدّتيست که در تحرير رسائل تأخير شد و اين بجهت صعوبت ارسال و مرسول بود حال چون اندکی سهولت حاصل لهذا بتحرير اين مختصر پرداختم تا دل و جان بياد ياران روح و ريحان يابد همواره اين آواره بدرگاه حضرت احديّت تضرّع و زاری مينمايد و ياران را عون و عنايت و تأييدات آسمانی طلبد هميشه در خاطريد فراموش نشده و نخواهيد شد از الطاف حضرت پروردگار اميدوارم که روز بروز بر ايمان و ايقان و ثبوت و استقامت بيفزائيد و سبب انتشار نفحات قدس گرديد هر چند در ايالات ايلی نوا و ويسکنسن و اوهايو و مينزتا و ميشيگان احبّا الحمد للّه موجود و در نهايت ثبوت و رسوخ محشور شب و روز جز نشر نفحات الهی مقصدی ندارند و بغير از ترويج تعاليم آسمانی مرادی نه مانند شمعها بنور محبّت اللّه روشنند و بمثابه طيور شکور در رياض معرفة اللّه بالحان روح بخش تغنّی مينمايند ولی در ايندييانا، ايودا، ميسوری، نرت داکوتا، سوت داکوتا نبراسکا، کانساس در اين ايالات عبور و مرور احباب قليل و آنطوريکه بايد و شايد ندا بملکوت الهی نگشته و اعلان وحدت عالم انسانی نشده و نفوس مبارکی و مبلّغين منقطعی بآنصفحات نرفته لهذا اين ولايات هنوز افسرده است بايد بهمّت ياران الهی در اين ولايات نيز نفوسی مشتعل بنار محبّت اللّه شوند و منجذب بملکوت اللّه گردند تا آن اقليم نيز روشن گردد و نسيم روح بخش گلشن ملکوت مشام اهالی را معطّر نمايد لهذا اگر ممکن گردد نفوسی منقطع الی اللّه و منزّه و مقدّس بآنصفحات بفرستيد اگر اين نفوس در نهايت انجذاب باشند يقين است که در مدّتی قليله نتائج عظيمه خواهد بخشيد ابناء و بنات ملکوت مانند دهقان حقيقی هستند بهر خطّه و ديار که مرور نمايند جانفشانی کنند و تخم پاکی بيفشانند آن تخم پاک خرمنها تشکيل کند چنانچه در انجيل جليل ميفرمايد: چون تخم پاک در ارض طيّبه طاهره افشانده گردد فيض و برکت آسمانی حصول يابد اميدوارم که شما موفّق و مؤيّد گرديد ابداً فتور در نشر تعاليم الهی نکنيد روز بروز بر همّت و سعی و کوشش بيفزائيد و عليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء. (عبدالبهاء عبّاس)

منابع
محتویات
OV