در وجوب نماز

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب اوّل –فصل اوّل- صفحه 11

باب اوّل

در نماز

جمال مبارک در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "قد فرض عليکم الصّلوة و الصّوم من اوّل البلوغ امرا من لدی اللّه ربّکم و ربّ آبائکم الأوّلين." (بند ۱۰)

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح مبارکی که باين جمله شروع ميشود "ای بنده جمال قدم زبان بشکرانه اسم اعظم بگشا" ميفرمايند قوله الأحلی: "صلوة اسّ اساس امر الهی است و سبب روح و حيات قلوب رحمانی اگر جميع احزان احاطه نمايد چون بمناجات در صلوة مشغول گرديم کلّ غموم زائل و روح و ريحان حاصل گردد حالتی دست دهد که وصف نتوانم و تعبير ندانم و چون در کمال تنبّه و خضوع و خشوع در نماز بين يدي اللّه قيام نمائيم و مناجات صلوة را بکمال رقّت تلاوت نمائيم حلاوتی در مذاق حاصل گردد که جميع وجود حيات ابديّه حاصل کنند و البهآء علی اهل البهآء الّذين يجرون احکام اللّه و يعبدون ربّهم بالغدو و الآصال. ع‌ع"

و در لوح ميان دو آب ميرزا حسين برادر حضرت شهيد ميفرمايند: "هو اللّه ای ثابت بر پيمان .... صلوة و صيام از اعظم فرائض اين دور مقدّس است اگر نفسی تأويل نمايد و تهاون کند البتّه از چنين نفوس احتراز لازم و الّا فتور عظيم در دين اللّه حاصل گردد. بايد حصن حصين امر الله را از سهام بغض و کين چنين اشخاص محافظه نمود و الّا بکلّی اساس دين الهی منهدم گردد. البتّه صد البتّه که اگر رائحه آن کلمه که از ذکرش خجلت ميکشم و بخدا پناه ميبرم از کسی استشمام نمائيد بکلّی احتراز کنيد. جمالمبارک از چنين شخص بيزار و حضرت اعلی در کنار و عبدالبهاء را عدوّ خونخوار است. جميع احبّا را با خبر کنيد تا در حذر باشند و عليک التّحيّة و الثّناء. ع‌ع"

و بيکی از جريده نگاران ميفرمايند: "ای يار روحانی مناجات و صلوة فرض و واجب است و از انسان هيچ عذری مقبول نه مگر آنکه مختلّ العقل يا دچار موانعی فوق العاده باشد" (مکاتيب سوّم)

و در لوح ابن اصدق ميفرمايند قوله تعالی: "اعظم امور اجراء احکام عبادتيّه الهيّه از قبيل صلوة و صوم باتمّ قوی دلالت فرمائيد ... قلب انسان جز بعبادت رحمن مطمئن نگردد و روح انسان جز بذکر يزدان مستبشر نشود. قوّت عبادت بمنزله جناح است روح انسانيرا از حضيض ادنی بملکوت ابهی عروج دهد و کينونات بشريّه را صفا و لطافت بخشد و مقصود جز باين وسيله حاصل نشود"

از اين قبيل بيانات مبارکه بسيار و اگر نوشته شود اين دفتر مفصّل گردد.

منابع
محتویات