در وضو و ترتيب آن

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب اوّل –فصل سوّم- صفحه 14

باب اول – در نماز

فصل سوّم

در وضو و ترتيب آن

جمال قدم جلّ جلاله در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "قد کتب لمن دان باللّه الدّيّان ان يغسل في کلّ يوم يديه ثمّ وجهه ... " الی قوله تعالی" کذلک توضّاوا للصّلوة امرا من لدی اللّه الواحد المختار." (بند ۱۸)

در حين شستن دست بايد اين آيه را تلاوت کرد قوله تعالی: "الهی قوّ يدي لتأخذ کتابک باستقامة لا تمنعها جنود العالم ثمّ احفظها عن التّصرف فيما لم يدخل في ملکها انّک انت المقتدر القدير."

و در وقت شستن صورت بايد تلاوت کرد: " ايربّ وجّهت وجهی اليک نوّره بانوار وجهک ثمّ احفظه عن التّوجّه الی غيرک" (لوح صلوة)

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - در باب وضو اگر شخصی مثلا بحمام رود و تمام بدن را بشويد باز وضو بايد گرفت يا نه؟ جواب – در هر حال بايد حکم وضو را مجری دارد "

"سؤال - هر گاه لاجل امر آخر وضو گرفته باشد و وقت صلوة مصادف شود همان وضو کافيست يا تجديد لازم؟ جواب - همان وضو کافيست تجديد لازم نه.

"سؤال - وضوی بامداد در زوال مجری است و کذا وضوی زوال از برای اصيل يا نه؟ جواب – وضو مربوط بنماز است در هر صلوة بايد تجديد شود."

"سؤال - در زوال که وقت دو نماز است يکی شهادت حين زوال و يکی نماز ديگر که در زوال و بکور و آصال بايد کرده شود اينهم دو وضو لازم دارد و يا اينکه در اينمورد بخصوص يک وضو کافيست؟ جواب – تجديد لازم نه." حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح جناب مير علی اصغر اسکوئی فريدی ميفرمايند قوله تعالی: "وضو قبل از وقت صلوة و حين حلول وقت هر دو مقبول تجديد لازم ندارد مگر آنکه وضو زائل گردد زيرا اتصّال وضو بصلوة بدون فاصله شرط نه. بين وضو و صلوة اگر فاصله واقع گردد صلوة جائز."

منابع
محتویات