راجع به بعضی از احکام وضوء

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب اوّل –فصل چهارم- صفحه 17

باب اول – در نماز

فصل چهارم

راجع به بعضی از احکام وضوء

جمال قدم جلّ جلاله ميفرمايند قوله تعالی: "من لم يجد المآء يذکر خمس مرّات بسم اللّه الأطهر الاطهر ثمّ يشرع فی العمل هذا ما حکم به مولی العالمين." (کتاب اقدس بند ۱۰)

در صورتيکه آب يافت نشود يا استعمال آن مضرّ باشد بايد ذکر مزبور را بجای وضو بگويند.

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - در باب وضو من لم يجد المآء يذکر خمس مرّات "بسم اللّه الأطهر الأطهر" در شدّت سرما يا جراحت يد و وجه خواندن ذکر جائز است يا نه؟ جواب - در شدّت سرما بآب گرم و در وجود جراحت يد و وجه و مانع آخر از قبيل اوجاع که استعمال آب مضرّ باشد ذکر معهود را بدل وضو تلاوت نمايند."

منابع
محتویات