در طرز و موقع انتخاب

حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهارم –فصل سوّم- صفحه 61

باب چهارم - در وجوب اطاعت از اوامر مصوبّه محافل مقدّسه روحانيّه قبل از تشکيل بيت عدل اعظم

فصل سوّم

در طرز و موقع انتخاب

حضرت وليّ ‏امراللّه جلّت قدرته در لوح مبارک مورّخ ٢٧ شباط ١٩٢٣مطابق ١١ رجب ١٣۴١ ميفرمايند قوله تعالی: "محافل روحانی ياران در شرق و غرب عالم بايد من دون استثناء هر سالی در يوم اوّل عيد سعيد رضوان تجديد شود و انتخابات در آن يوم مبارک بايد در نهايت متانت و روحانيّت شروع شود و اجرا گردد و اگر ممکن همان يوم نتيجه انتخابات معلوم و اعلان شود. و اصول انتخاب از اين قرار چون يوم انتخاب رسد بايد جميع ياران متّحدا متّفقا متوجّها اليه منقطعا عن دونه طالبا هدايته مستعينا من فضله بدل و جان اقدام بانتخاب نمايند و انتخاب اعضای محفل روحانی خويش را از وظايف مقدّسه مهمّه وجدانيّه خويش شمرند ابدا اهمال در اين امر نکنند و کناره نگيرند و دوری نجويند. منتخبين و منتخبين بهيچوجه دم از استعفا نزنند بلکه در نهايت افتخار و جديّت و سرور ابدای رأی نمايند و عضويّت محفل را قبول نمايند. ولی اگر فی الحقيقه عذر شرعی موجود و بهيچوجه ممکن نه آنوقت ناچار اقدام ننمايند و از اماء الرّحمن نفوسی که اطّلاع کافی بر امور امريّه نداشته باشند مجبور و مکلّف بر ابدای رأی نيستند. در صورت اطّلاع اقدام باين امر محبوب و لازم و الّا فلا. و ياران آن نفوس را که خالصا لوجه‏اللّه مستعدّ و قابل عضويّت محفل روحانی دانند بر ورقه عليحده اسماء نه نفر از ياران را من دون امضاء بنگارند و مکتوم دارند و تسليم محفل روحانیحاليّه نمايند تا اين اوراق جمع گردد و آن نه نفريکه بيش از همه دارای اصواتند اسماء آنان اعلان شود و اين نفوس اعضای محفل روحانی گردند."

و در لوح مبارک مورّخ يازدهم شوّال ١٣۴۴ ميفرمايند قوله العزيز: "در خصوص تفتين بعضی نفوس متنفّذ بين احبّاء در اوقات انتخابات فرمودند اين امريست وخيم بايد بتدابير الهيّه تشبّث کرد و پناه بخداوند قادر عليم برد بلکه اينگونه اشخاص منتخب نشوند و پس از انتخاب غلبه ننمايند."

و در لوح ديگر نازل قوله الأحلی: "در ايّام رضوان چون ميعاد تجديد انتخابات محافل محلّی و مرکزی رسد بدل و جان باين امر خطير من دون استثناء و استعفا اقدام کنند و در اينعمل مبرور بر يکديگر سبقت جويند."

و در مقام ديگر ميفرمايند قوله العزيز: انتخاب در جامعه بهائيان سرّی و عمومی و آزاد است و از تدابير و تشبّثات و مفاسد و مکاره اهل دسيسه و عدوان بکلّی منزّه و مبرّا. انتخاب سرّی و آزاد است حتّی اطّلاع زوج بر کيفيّت انتخاب و رأی زوجه جائز نه. و همچنين مابين افراد يک خانواده امر انتخاب بايد مکتوم باشد ابداء رأی و تصريح باسم بهيچوجه جائز نه."

برای اطّلاع بيشتری بالواح و آثار مبارکه مراجعه شود.

منابع
محتویات