در عدّه اعضای محفل

حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهارم –فصل ششم- صفحه 66

باب چهارم - در وجوب اطاعت از اوامر مصوبّه محافل مقدّسه روحانيّه قبل از تشکيل بيت عدل اعظم

فصل ششم

در عدّه اعضای محفل

در باره عدّه اعضای محفل روحانی که آيا جائز است بيش از نه نفر باشد حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ ثنائه در جواب جناب هائی نجف آبادی ميفرمايند قوله الاحلی: "در وقت حاضر تجاوز جائز نه."

و نيز حضرت وليّ ‏امراللّه جلّت عظمته در لوح جناب بديع‏اللّه آگاه مورّخ رجب١٣۴٧ / ٣ ژانويه ١٩٢٩ ميفرمايند قوله الاحلی: "در خصوص عدّه اعضای محافل روحانی در وقت حاضر عدّه اعضای محافل بايد از نه نفر تجاوز ننمايد و اين قرار نظر باحوال حاضره موقّتی است نه دائمی."

اگر يک يا چند نفر از اعضاء منتخبه محفل روحانی بعذر موجّه مستعفی شوند و يا صعود نمايند در باره انتخاب اعضاء جديد، حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه در جواب جناب هائی نجف آبادی ميفرمايند قوله الاحلی: "کيفيّت انتخاب عضو يا اعضای غير موجوده راجع بخود همان محفل است و در عدّه اعضاء تجاوز از عدد ٩ جائز نه."

منابع
محتویات