در اينکه آب بايد پاک باشد تا مورد استعمال قرار گيرد

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفتم –فصل دوّم- صفحه 81

باب هفتم - در وجوب نظافت و پاکيزگی

فصل دوم

در اينکه آب بايد پاک باشد تا مورد استعمال قرار گيرد

در کتاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "طهّروا کلّ مکروه بالمآء الّذی لم يتغيّر بالثّلث ايّاکم ان تستعملوا المآء الّذی تغيّر بالهواء او بشیء آخر کونوا عنصر اللّطافة بين البريّة هذا ما اراد لکم مولاکم العزيز الحکيم." (بند ۷۴)

منابع
محتویات