در تأکيد شستن پا در تابستان هر روز و در زمستان هر سه روز يکمرتبه

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفتم –فصل ششم- صفحه 84

فصل ششم

در تأکيد شستن پا در تابستان هر روز و در زمستان هر سه روز يکمرتبه

در کتاب اقدس نازل: "اغسلوا ارجلکم کلّ يوم فی الصّيف و فی الشّتاء کلّ ثلثة ايّام مرّة واحدة." (بند ۱۵۲)

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - در تغسيل رجل در شتا و صيف جواب - يک حکم دارد در هر دو آب فاتر ارجح است و در استعمال آب بارد هم بأسی نه."

و در لوح اسم جود نازل قوله تعالی: "يا اسم الجود عليک بهائی مکتوب جناب ملّا علی عليه بهائی ملاحظه شد جواب باو بنويسيد و از جانب مظلوم اظهار عنايت بکنيد بايشان و ساير اهل ديار دو مطلب سؤال نموده اوّل تغسيل رجل شتا و صيف يک حکم دارد در هر دو فاتر ارجح است و در استعمال بارد هم بأسی نه." ( آب فاتر را در اصطلاح عموم شير گرم گويند.)

منابع
محتویات