در ذکر آنچه حقوق بر آن تعلّق نميگيرد

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب نهم –فصل سوّم- صفحه 97

فصل سوّم

در ذکر آنچه حقوق بر آن تعلّق نميگيرد

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - در کتاب اقدس حقوق اللّه نازل آيا بيت مسکون و متروکات آن و ما يحتاج جزو اموالی است که حقوق بر آن ثابت ميشود يا نوع ديگر است؟ جواب - در احکام فارسيّه ميفرمايد در اينظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسکون را عفو نموديم يعنی اسبابيکه مايحتاج به است."

و نيز در همين رساله نازل قوله تعالی: "نقطه اولی ميفرمايد از بهاء کلّشیء که مالکند بايد حقوق اللّه را ادا نمايند ولکن در اينظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسکونرا عفو نموديم يعنی اسبابيکه ما يحتاج به است."

"سؤال - اسباب دکّان که بجهت کسب و شغل لازم است بايد حقوق اللّه از آنها داده شود يا آنکه حکم اسبابرا دارد؟ جواب - حکم اثاث بيت بر آن جاری."

حضرت عبدالبهاء در لوح ميرزا مهدی اخوان الصّفا ميفرمايند: "حقوق بر جميع ما يملک تعلّق ميگيرد ولکن اگر شخصی حقوق بر ملکی را ايفا نموده و واردات آن ملک بقدر احتياج اوست ديگر بر آن شخص حقوق ترتّب نيابد. بر آلات و ادوات زراعت حتّی حيوانات حرث باندازه که لزوم است حقوق ترتّب نگردد ع‌ع ."

و در لوح لسان حضور معروف بوحيد کشفی ميفرمايند قوله العزيز: "امّا حقوق بعد از وضع مصارف سنهکامله آنچه زياده باقی بماند حقوق بر آن تعلّق يابد ولکن نقود و مالی که ممرّ معاش باشد و يکدفعه حقوق آن داده شده و يا ملکی که حقوق آن داده شده اگر ريع آن کفايت مصارف کند و بس ديگر حقوق بر آن تعلّق نگيرد."

حضرت ولی امراللّه جلّت قدرته در لوح شهربانو اصفهان مورّخ شوّال سنه ١٣۴۵ هجری ميفرمايند قوله العزيز: ".... و امّا بيت و اسباب بيت حقوق تعلّق نميگيرد ...."

منابع
محتویات