در اينکه ادای حقوق‏الله سبب برکت و وسعت و ثبوت و استقامت است

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب نهم –فصل چهارم- صفحه 99

فصل چهارم

در اينکه ادای حقوق اللّه سبب برکت و وسعت و ثبوت و استقامت است

در لوح آقا محمّد کريم از قلم جمال قدم جلّ جلاله نازل قوله تعالی: "امر حقوق بسيار عظيم است. سبب و علّت برکت و نعمت و رفعت و عزّت بوده و هست."

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح احبّای همدان ميفرمايند قوله العزيز: "ای ياران ربّانی من، اين يقين و مسلّم است که حضرت بيچون در جميع شئون بغنای مطلق موصوف و برحمت واسعه مشهور و بفيض ابدی مألوف و بعطاء عالم وجود معروف ولی نظر بحکمت بالغه و امتحانات خارقه تا آشنا از بيگانه امتياز يابد حقوق بر عباد خويش واجب و مفروض فرمود. نفوسيکه اطاعت اين امر مبرم نمودند ببرکت آسمانی موفّق و در دو جهان روی روشن و مشام از نسيم عنايت معطّر کردند. از جمله حکمتهای بالغه اينکه اعطای حقوق سبب ثبوت و رسوخ نفوس گردد و نتايج عظيمه بارواح و قلوب بخشد و در موارد خيريّه مصرف گردد."

و در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء نازل قوله العزيز: "ای ياران عبدالبهاء محض الطاف بی پايان حضرت يزدان بتعيين حقوق اللّه بر عباد خويش منّت گذاشت و الّا حقّ مستغنی از کاينات بوده و اللّه غنيّ عن العالمين. امّا مفروضی حقوق سبب ثبوت و رسوخ نفوس و برکت در جميع شئون گردد."

و در يکی از دستخطّهای حضرت ورقه عليا مذکور است: "ادای حقوق مفروضی در کتاب الهی البتّه ميدانيد از فرائض واجبه احبّای الهی است يقين است نفسی سستی و فتور ننمايد بلکه اقدام در اينعمل مبرور و ارسال حقوق نزد جناب امين الهی عليه بهآء اللّه ربّ العالمين را مقدّم و مقدّس شمرد البتّه موجب رضای وليّ امراللّه و مورث فيض و برکت موفور داند ."

بيانات مبارکه در اينخصوص بسيار است و خاتمه را بنگارش آياتی چند که از سماء مشيّت جمال قدم جلّ جلاله نازل شده اختصاص ميدهد. از جمله در لوح علی قبل نبيل که آغازش "سبحان من انار افق العالم" است ميفرمايند. "از جمله حقوق اللّه نازل و اگر ناس بادای آن موفّق شوند البتّه حقّ جلّ و عزّ برکت عنايت فرمايد و هم آن مال نصيب خود آن شخص و ذرّيّه او شود. چنانچه مشاهده مينمائی اکثری از اموال ناس نصيب ايشان نشده و نميشود و اغيار را حقّ بر آن مسلّط ميفرمايد و يا ورّاثی که اغيار بر ايشان ترجيح دارد. حکمت بالغه الهی فوق ذکر و بيان است انّ النّاس يشهدون ثمّ ينکرون و يعرفون ثمّ يجهلون."

و در لوح سمندر از کلک اطهر نازل قوله تعالی: "فی الحقيقه امر حقوق الهی امر بزرگی است بر جميع ادای آن لازم چه که اوست سبب نعمت و برکت و خيرات و ما يکون مع کلّ نفس في کلّ عالم من عوالم ربّها الغنيّ الکريم."

و نيز در لوح سمندر نازل قوله تعالی:
"يا سمندر چه مقدار از نفوس که بکمال سعی و اجتهاد مشتی از زخارف جمع مينمايند و کمال فرح و شادی را از جمع آن دارند ولکن در باطن از قلم اعلی بديگران محوّل شده يعنی نصيب خود ايشان نيست بسا ميشود که باعدای آن نفوس ميرسد اعاذنا اللّه و ايّاکم من هذا الخسران المبين. عمر تلف شد و شب و روز زحمت کشيده شد و مال هم سبب وبال گشت اکثر اموال ناس طاهر نيست اگر ناس بما انزله اللّه عامل باشند البتّه عنايت حقّ آن نفوسرا محروم نگذارد در هر حال فضلش مراقب و رحمتش متوجّه خواهد بود."

مصداق کامل مضمون لوح مبارک فوق مرحوم آقا موسی نقی اف است که شرح حالش را با ذکر اسم و رسم مرکز عهد و پيمان جلّ ثنائه در لوح مرحوم ميرزا علی اکبر نخجوانی که از ملتزمين هيکل اطهر در سفر غرب بود و در بادکوبه در سنه١٩٢٠ ميلادی صعود فرمود مفصّل ميفرمايند. و در ضمن همين لوح است که ميفرمايند قوله العزيز: "سبحان اللّه اغنيای احبّاء همّتی ننمايند و خدمتی نکنند از بس تعلّق باين اموال دنيا دارند ولی بالتّصادف بعد از وفات اموالشان در دست دشمنان آنان افتد. ميخورند و بقول عوام فاتحه ميخوانند."

منابع
محتویات