در اينکه اين حقوق ذکر شده از قلم اعلی نفع آن بخود عباد راجع است

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب نهم –فصل هشتم- صفحه 108

فصل هشتم

جمال مبارک در کتاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: " انّه اراد لکم ما لا تعرفونه اليوم سوف يعرفه القوم اذا طارت الأرواح و طويت زرابيّ الافراح کذلک يذکّرکم من عنده لوح حفيظ." (بند ۹۷)

و در لوح مورّخ ٢۵ شوّال سنه ١٢٩۶ هجری نازل قوله تعالی: "اين حقوق که ذکر شده و از افق سماء لوح الهی حکم آن اشراق نمود نفع آن بخود عباد راجع است لعمراللّه اگر مطّلع شوند بر آنچه مستور است و آگاه گردند از بحر فضل که در اين حکم مکنون است جميع ناس آنچه را مالکند در سبيل ذکرش انفاق نمايند طوبی لمن فاز بما امر به من لدی اللّه العليم الحکيم."

منابع
محتویات