در اينکه هفت نفر از شخص متوفّی ارث ميبرند

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب دهم –فصل اوّل- صفحه 117

فصل اوّل

در اينکه هفت نفر از شخص متوّفی ارث ميبرند

جمالقدم جلّ جلاله در کتاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "قد قسمنا المواريث علی عدد الزّاء." (بند ۲۰)

منابع
محتویات