در قسمت هر يک از هفت طبقه ورّاث

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب دهم –فصل دوّم- صفحه 117

فصل دوّم

در قسمت هر يک از هفت طبقه ورّاث

الف - قسمت ذرّيّه در کتاب اقدس نازل: "منها قدّر لذرّيّاتکم من کتاب الطّآء علی عدد المقت." (بند ۲۰) ( ٥٤٠ = ٩ × ۶٠ )

و در رساله سؤال و جواب نازل قوله تعالی: "مواريث در کتاب الهی٢۵٢٠ سهم شده که جامع کسور تسعه باشد و اين عدد هفت قسمت ميشود هر قسمتی بصنفی از ورّاث ميرسد چنانچه در کتاب مذکور است. از جمله کتاب طاء نه شصت که عدد مقت ميشود مخصوص ذرّيّه مقرّر شده."

ب - قسمت ازواج - زن و شوهر قوله تعالی: "و للأزواج من کتاب الحآء علی عدد التّآء و الفآء." (بند ۲۰) ( ۴٨٠ = ٨ × ۶٠ )

و در رساله سؤال و جواب نازل: " سؤال - اگر ميّت زن باشد سهم زوجه بکه راجع؟ جواب - سهم زوجه بزوج راجع."

ج - قسمت پدر، قوله تعالی: "و للأبآء من کتاب الزّآء علی عدد التّآء و الکاف." (بند ۲۰) ( ۴٢٠ = ٧ × ۶٠ )

د - قسمت مادر، قوله تعالی: "و للأمّهات من کتاب الواو علی عدد الرّفيع." (بند ۲۰) ( ٣۶٠ = ۶ × ۶٠ )

هـ - قسمت برادر، قوله تعالی:
"و للأخوان من کتاب الهآء عدد الشّين." (بند ۲۰) ( ٣٠٠ = ۵ × ۶٠ )

و در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - از ميراث اخ يعنی اگر برادر از طرف مادر و پدر هر دو باشد وارث است يا از يکطرف هم که باشد وارث است؟ جواب - اگر برادر از طرف اب باشد حقّ او علی ما ذکر فی الکتاب باو ميرسد و اگر از طرف امّ باشد ثلث حقّ او به بيت عدل راجع است و دو ثلث باو کذلک فی الاخت."

و - قسمت خواهر، قوله تعالی : "و للأخوات من کتاب الدّال عدد الرّآء و الميم." (بند ۲۰) ( ٢۴٠ = ۴ × ۶٠ )

و در رساله سؤال و جواب نازل : "سؤال - در باب ارث مع وجود اخ و اخت ابی و امّی اخ و اخت امّی هم سهم ميبرند يا نه؟ جواب - سهم نميبرند."

ز - قسمت معلّم، قوله تعالی: "و للمعلّمين من کتاب الجيم عدد القاف و الفآء." (بند ۲۰) ( ١٨٠ = ٣ × ۶٠ ) و در رساله سؤال و جواب نازل : "سؤال - از سهم ميراث معلّم استفسار شده بود جواب - اگر معلّم از غير اهل بهاء است ابدا ارث نميبرد. و اگر معلّم متعدّد باشد ميانشان بالسّويّه قسمت ميشود. و اگر معلّم وفات نموده باشد باولاد او ارث نميرسد بلکه دو ثلث ارث باولاد صاحب مال و يک ثلث به بيت عدل راجع."

"سؤال - از ارث معلّم جواب - اگر معلّم مرده باشد ثلث سهم او به بيت عدل راجع و دو ثلث ديگر بذرّيّه ميّت نه معلّم."

اين تفصيل که ذکر شد چنانچه قبلا اشاره شد در کتاب بيان مبارک نازل و در کتاب اقدس هم بدان اشاره فرموده‌اند قوله تعالی: "کذلک حکم مبشّری الّذی يذکرنی فی اللّيالی و الأسحار." (بند ۲۰)

برای تفصيل بباب ثانی از واحد ثامن کتاب بيان مراجعه شود.

منابع
محتویات