در اينکه حقوق ذرّيّه در اين ظهور اعظم نسبت بحکم بيان دو برابر شده است

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب دهم –فصل سوّم- صفحه 121

فصل سوم

در اينکه حقوق ذرّيّه در اين ظهور اعظم نسبت بحکم بيان دو برابر شده است

قوله تعالی در کتاب اقدس: "انّا لمّا سمعنا ضجيج الذرّيّات فی الأصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن الأخری انّه لهو المقتدر علی ما يشآء يفعل بسلطانه کيف اراد." (بند ۲۰)

و در رساله سؤال و جواب نازل: "و معنی قوله تعالی "زدنا ضعف ما لهم" يک مثل آن بر آن افزودند عدد دو طاء ميشود و آنچه زياد شد از سايرين کم ميشود. مثلا نازل شده "و للأزواج من کتاب الحآء علی عدد التّآء و الفآء" يعنی هشت شصت که عدد تاء و فاء ميشود از برای ازواج مقدّر شده. حال شصت و نصف شصت که عدد نود ميشود از ازواج کم شده و بر ذرّيّه افزوده و همچنين الی الآخر که عدد آنچه کم شد نه شصت ميشود که بر نه شصت اوّل افزوده شده."

منابع
محتویات