در اينکه مخارج کفن و دفن متوفّی و ادای حقوق‏الله که بر ذمّه او باشد...

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب دهم –فصل دوازدهم- صفحه 132

فصل دوازدهم

در اينکه مخارج کفن و دفن متوفّی و ادای حقوق الله که بر ذمّه او باشد و همچنين ادای قروض وی بمردم اوّل بايد از ترکه متوفّی موضوع شود و بقيّه بين ورّاث تقسيم شود.

جمال قدم جلّ جلاله در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "کلّ ذلک بعد ادآء حقّ اللّه و الدّيون لو تکون عليه و تجهيز الأسباب للکفن و الدّفن و حمل الميّت بالعزّة و الأعتزاز کذلک حکم مالک المبدء و الماب." (بند ۲۸)

و در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - حقوق اللّه و ديون ميّت و تجهيز اسباب کدام مقدّم است؟ جواب - تجهيز مقدّم است بعد اداء ديون بعد اخذ حقوق اللّه و اگر مال معادل ديون نباشد آنچه موجود است بمقتضای ديون قليلا و کثيرا قسمت ميشود."

"سؤال - هر گاه شخص متوفّی حقوق اللّه يا حقّ النّاس بر ذمّه او باشد از بيت مسکون و البسه مخصوصه و ساير اموال بالنّسبه بايد ادا شود يا آنکه بيت و البسه مخصوص ذکرانست و ديون بايد از ساير اموال داده شود و هر گاه ساير ترکه وفا نکند بديون چگونه معمول شود؟ جواب - ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا نکند از بيت مسکون و البسه مخصوصه ادا شود."

و در لوح زين المقرّبين از قلم طلعت عظمت جلّ جلاله نازل قوله تعالی: "تجهيز مقدّم است بعد ادای ديون بعد اخذ حقوق الهی .... امر دين اهمّ است در کتاب طوبی لمن صعد و لم يکن عليه حقوق اللّه و عباده و معلوم بوده که حقوق اللّه مقدّم است بر جميع حقوق محض فضل حکم مطلع الوحی بما نزّل فيهذا اللّوح من قلمه المحيی العليم."

در باره نگاشتن وصيّت نامه و تقسيم ارث چند متّحد المآل حاوی دستورات جامعه و مهمّه از طرف محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد الله ارکانه صادر شده که نمرات و تاريخ صدور هر يک را در اينمقام نگاشته و مطالعه آنرا مخصوصا باحبّای باوفای الهی خاطر نشان مينمايد و شرح مندرجاتش را موکول بمطالعه آن ميسازد. متّحد المآل نمره ١٣٣١ مورّخه ۶/١٨/ ٩۶= ٢٢/١١/١٣١٨ و متّحد المآل نمره ٣١٧ مورّخه ١٤/۶/٩۵ مطابق ١٦/۴/١٣١٧- و متّحد المآل نمره ١٠١٩ مورّخه ٣/١۶/٩۵ مطابق ١٢/١٠/١٣١٧.

منابع
محتویات