در کفن ميّت

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب يازدهم –فصل اوّل- صفحه 135

باب يازدهم - در احکام ميّت

فصل اوّل

در کفن ميّت

در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: "و ان تکفنوه فی خمسة اثواب من الحرير او القطن من لم يستطع يکتفی بواحدة منهما کذلک قضی الأمر من لدن عليم خبير." (بند ۱۳۰)

در رساله سؤال و جواب ميفرمايند: "سؤال - در باب کفن ميّت به پنج ثوب امر شده آيا مقصود از اين پنج، پنج پارچه است که در قبل معمول می‌شد و يا آنکه مراد سرتاسری جوف هم است؟ جواب - مقصود پنج پارچه است."

منابع
محتویات