در اينکه نکاح از مندوبات است

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل دوّم- صفحه 161

فصل دوّم

در اينکه نکاح از مندوبات است

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - از آيه "کتب عليکم النّکاح"، اين حکم واجب است يا نه؟ جواب - واجب نه."

منابع
محتویات