در حکم ازدواج با ارقاب

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل هفدهم- صفحه 185

فصل هفدهم

در حکم ازدواج با اقارب

در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - از حلّيّت و حرمت نکاح اقارب جواب - اين امور هم بامنای بيت العدل راجع است."

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه ميفرمايند قوله العزيز: "ولی اقتران اقارب غير منصوصه راجع به بيت العدل که بقواعد مدنيّت و مقتضای طبّ و حکمت و استعداد طبيعت بشريّه قرار دهند .... باری آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهی است هيچکس تجاوز نتواند."

ونيز ميفرمايند قوله العزيز: "چون امر بهائی قوّت گيرد مطمئن باشيد که ازدواج باقرباء نيز نادر الوقوع گردد .... قبل از تشکيل بيت العدل اين احکام راجع بمرکز منصوص است." ( مکاتيب جلد سوّم ص ٣٧٠)

و در لوح صدر العلمای فريدنی ميفرمايند قوله العزيز: "ای بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بوديد رجوع بآيات نمائيد و تا بيت عدل عمومی تشکيل نيابد متفرّعات بيان نگردد مرهون بآن يوم است."

منابع
محتویات