در حرمت ازدواج با زن پدر

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفدهم –فصل هجدهم- صفحه 186

فصل هجدهم

در حرمت ازدواج با زن پدر

در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "قد حرّمت عليکم ازواج آبائکم." ( بند ۱۰۷)

تبصره حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوحی ميفرمايند قوله العزيز: "در خصوص حرمت نکاح پسر بزوجات پدر مرقوم نموده بوديد صراحت اينحکم دليل بر اباحت ديگران نه. مثلا در قرآن ميفرمايند "حرّمت عليکم الميتة و الدّم و لحم الخنزير." اين دليل بر آن نيست که خمر حرام نه." ( مکاتيب سوّم ص ٣٧٠)

منابع
محتویات