در جواز استخدام دوشيزگان برای خدمت

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب بيست و سوّم – صفحه 201

باب بيست و سوّم

در جواز استخدام دوشيزگان برای خدمت

در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "من اتّخذ بکرا لخدمته لا بأس عليه کذلک کان الأمر من قلم الوحی بالحقّ مرقوما." ( بند ۶۳)

و در رساله سؤال و جواب ميفرمايند: "سؤال - از آيه مبارکه من اتّخذ بکرا لخدمته لا بأس جواب - محض از برای خدمت است چنانکه صغار و کبار ديگر را اجرت ميدهند برای خدمت و آن بکر هر وقت که خواهد زوج اختيار کند با نفس اوست چه که خريدن اماء حرام و زياده بر دو زوجه هم حرام است."

منابع
محتویات