در ذکر برخی از فروع منصوصه

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب بيست و نهم –فصل سوّم- صفحه 234

فصل سوّم

در ذکر برخی از فروع منصوصه

١- حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح مير علی اصغر فريدی اسکوئی ميفرمايند قوله تعالی: "تبديل محلّ مشرق الاذکار بمحلّی احسن و اعلی جائز. تعدّد مشرق الاذکار در بلده واحده مقبول."

٢- در لوح آقا نعمت اللّه نراقی که در همدان بوده ميفرمايند قوله تعالی: "بيع محلّ مشرق الاذکار بجهت تعمير مشرق الاذکار ديگر اينحکم راجع به بيت العدل است هر وقت تشکيل شود قراری خواهند داد."

و در همين لوح ميفرمايند: "محلّی که بجهت مشرق الاذکار تعيين گرديد و هنوز تعمير نيافته تبديلش جائز ولی در اين ايّام بصوابديد محفل روحانيان و در مستقبل بتصديق بيت العدل هر وقت که تأسيس يابد."

منابع
محتویات