در ذکر مشرق‏الاذکارهائيکه تا کنون در عالم تأسيس شده

حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب بيست و نهم –فصل چهارم- صفحه 234

فصل چهارم

در ذکر مشرق الاذکارهائيکه تاکنون در عالم تأسيس شده اوّل مشرق الاذکار که در عالم تأسيس شد مشرق الاذکار عشق آباد است که در ٢٨ ماه رجب ١٣٢٠ هجری سنه ١٩٠٢ ميلادی بتأسيس آن اقدام و در دهم ماه رمضان سال مزبور اساس آن گذاشته شد و اين همه بهمّت و جانفشانی جناب حاج ميرزا محمّد تقی افنان وکيل الدّوله صورت گرفت.

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح ابن ابهر ميفرمايند قوله تعالی: "حضرت فرع جليل سدره مبارکه جناب حاجی ميرزا محمّد تقی افنان را بعشق آباد فرستاديم تا در آنجا بفضل و عنايت جمال ابهی و روحانيّت حضرت اعلی تأسيس مشرق الاذکار نمايند. آوازه و صيت اين مشرق الاذکار بجميع اطراف خواهد رسيد و تأثير عجيبی خواهد داشت."

و در يوم نهم مارچ ١٩١۶ مطابق پنجم جمادی الاولی ١٣٣۴ هجری فرمودند: ".... در آينده صد هزار مشرق الاذکار ساخته خواهد شد امّا جناب افنان اين گوی را از ميدان ربود مشرق الاذکار عشق آباد را بنا کرد مثل اين است که مؤسّس جميع مشرق الاذکارهای دنيا او بود. حقيقة نفس مبارکی بود روحی له الفداء."

مهندس بنای مشرق الاذکار عشق آباد ولکوف است که با نهايت صميميّت در اتمام اين بنای الهی سعی بليغ مبذول داشت و چون در سنه ١٣٣٨ هجری وفات يافت با آنکه در جرگه اهل ايمان نبود احبّا از راه وفاداری تشييع عظيمی از او نمودند و از قلم مبارک مرکز پيمان جلّ ثنائه در باره مهندس مزبور در ضمن لوحيکه بافتخار اعضاء لجنه مشرق الاذکار عشق آباد نازل گرديده اظهار عنايت بسيار مندرج است.

از جمله ميفرمايند قوله الأحلی: "امّا وفات انجنار ولکوف مهندس باوفای مشرق الاذکار، فی الحقيقه اين مهندس باوفا در خدمت مشرق الاذکار بنهايت صدق و صفا کوشيد. از يکطرف مشغول باين بنای عظيم بود و از طرف ديگر قصر مشيد از برای خويش بنياد مينهاد که کنگره‌اش بعنان ملکوت ميرسد. فنعم اجر العاملين. فی الحقيقه در اين جهان فانی سراجی روشن کرد که در زجاج ملکوت ميدرخشد. عبدالبهاء بدل و جان در تشييع آن جسد پاک حاضر بود و مناجات مينمود که اين نفس نفيس در ملکوت تقديس در قصر مشيد که بسبب خدمت بمشرق الاذکار انشاء نموده استقرار يابد. فی الحقيقه احبّای الهی در حقّ او نهايت وفاداری مجری نمودند. اين است سزاوار بندگان الهی، اين است لايق مشتعلين بنار موقده ربّانی ....."

مناجاتی در خاتمه همين لوح مبارک برای طلب مغفرت نسبت به ولکوف مهندس از قلم مبارک نازل شده که مطلعش اين است قوله العزيز: "الهی الهی هذا عبد قام بکلّ قوّة فی بناء اوّل مشرق الأذکار الّذی تأسّس فی الدّيار....." الخ

الواح متعدّده راجع به بنای مشرق الاذکار باعزاز احبّای عشق آباد از قلم مبارک نازل شده که از آنجمله لوح معروف سبکتکين است که در يوم ٢٣ جولای سنه ١٩١۴ از قلم مبارک نازل و بافتخار جوانان روحانی مدينه عشق آباد ارسال گرديده و لوح ديگر که ميفرمايد: "الحمد للّه عشق آباد را مدينه عشق نموديد." و از اين قبيل الواح مبارکه متعدّد نازل شده که نسخه کلّ موجود است. عکسهای مختلف از آغاز اقدام ببنای مشرق الاذکار عشق آباد تا خاتمه بنا گرفته شده که در مجلّدات عالم بهائی و ساير مواضع موجود است. دوّمين مشرق الاذکار که در جهان تأسيس شده مشرق الاذکار امريکا است که جميع ياران شرق و غرب مساعدت نمودند حتّی خانم محترمی در منچستر چون از مال دنيا چيزی نداشت گيسوان خود را برسم مساعدت تقديم کرد و اين اقدام صميمانه او را حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح احبّای نجف آباد اصفهان ذکر فرموده‌اند.

در لوح احبّای ايالات متّحده ميفرمايند قوله تعالی: "اوّل مشرق الاذکار در امريک در شيکاغو تأسيس يافت و اين شرف و منقبتی است که بی پايانست. البتّه از اين مشرق الاذکار هزاران مشرق الاذکار تولّد خواهد يافت."

تصميم احبّای امريک برای تأسيس مشرق الاذکار در روز نوروزی بود که عرش مطهّر حضرت ربّ اعلی جلّ اسمه الاعزّ الاعلی در همان روز در جبل کرمل در هيکل ربّ استقرار يافت و تفصيل اين واقعه از قلم مبارک مرکز عهد و پيمان جلّ ثنائه در لوح مبارک معروف بلوح استقرار عرش و در توقيع مبارک حضرت ولی امراللّه جلّ سلطانه مورّخ ٢٧ نوامبر ١٩٢٩ مشروحا نازل و مسطور گرديده است.

مهندس مشرق الاذکار امريکا مستر لوئی ژان بورژوا است که در تاريخ نوزدهم اگست١٩٣٠ = ٢٨ شهريور ١٣٠٩ صعود نمود. سنگ زاويه اين بنای الهی را دست قدرت

حضرت مولی الوری جلّ ثنائه در آن اقليم جليل نهاده چنانچه در توقيع مبارک مورّخ٢٧ نوامبر ١٩٢٩ حضرت ولی امراللّه جلّ سلطانه ميفرمايند قوله الأحلی: "اين بنيان مقدّس حجر زاويه‏اش را انامل شريفه حضرت عبدالبهاء بنهاد و در مجمع اصحاب و احباب لسان مرکز امر حضرت ربّ الارباب اين معبد جليل القدر را اوّلين مشرق الاذکار باختر بناميد."

عکسهای بسيار از مشرق الاذکار امريکا و اطراف آن گرفته شده و مقالات بيشمار هم در باره آن نوشته‌اند که در مجلّدات عالم بهائی موجود است و برای اطّلاع بيشتر بمواضع مختلفه کتاب قاموس لوح مبارک ١٠۵ که در باره مشرق الاذکار است مراجعه شود. در ساير نقاط جهان هم تا کنون چند مشرق الاذکار بنا شده مانند مشرق الاذکار سيدنی در استراليا و مشرق الاذکار کامپالا و مشرق الاذکار فرانکفورت و غيرها که در الواح مبارکه حضرت ولی امراللّه و مجلّدات اخيره عالم بهائی و اخبار امريکا و انگلستان و ايران شرح آن مندرج و عکس آنها موجود است. مشرق الاذکار ارض طا نيز بعنايات الهيّه تأسيس خواهد شد. برای اطّلاع بيشتر در اينخصوص بابلاغيّه‌های مبارکه صادره از قلم مبارک حضرت وليّ ‏امرالله مورّخ ٩ حزيران ١٩٣١ و اوّل شهر الجلال ٨٩ و ١۶ ژانويه ١٩٣٢ و ١۵ شهر الکلمات ٩٠ مطابق ٢٧ جولای ١٩٣٢ و غيرها مراجعه شود.

منابع
محتویات