در اينکه قيام به تبليغ برای عموم لازم و فرض است

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب سی و چهارم –فصل اوّل- صفحه 254

باب سی و چهارم - در لزوم قيام به تبليغ امرالله مشتمل بر ۴ فصل

فصل اوّل

در اينکه قيام به تبليغ برای عموم لازم و فرض است

جمالقدم جلّ جلاله در لوح مير محمّد حسين بيک بشرويه ميفرمايند قوله تعالی: "بعد از عرفان حقّ جلّ جلاله و استقامت هيچ امری اعظم از تبليغ نبوده و نيست صد هزار طوبی از برای نفسيکه باين هر سه فائز هم از کأس عرفان نوشيده و هم باستقامت کبری فائز و هم به تبليغ امر مشغول. اگر از اينمقام بقدر سمّ ابره بر اهل ارض تجلّی نمايد کلّ منصعق شوند الّا من شاء اللّه مقصودنا و مقصودکم و مقصود العالمين."

و در لوح سيّد يوسف اصفهانی ميفرمايند قوله تعالی: "اليوم بر کلّ احبّای الهی لازم است که آنی در تبليغ امر تکاهل ننمايند و در کلّ حين بمواعظ حسنه و کلمات ليّنه ناس را بشريعت عزّ احديّه دعوت نمايند چه اگر نفسی اليوم سبب هدايت شود اجر شهيد فی سبيل اللّه در نامه عمل او از قلم امر ثبت خواهد شد. اين است فضل پروردگار تو در باره عباد مبلّغين."

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح معاون التّجار نراقی ميفرمايند قوله الأحلی: "اليوم بايد هر فردی از افراد احبّای الهی فکر خويش را حصر در تبليغ نمايد. چون چنين کند بعد از يکسال احتياج بمبلّغ نماند خود نفوس بدون تبليغ بشاطی بحر احديّت بشتابند .... ياران بايد وقت را غنيمت دانند دقيقه‌ای آرام نگيرند زيرا اين فرصت نخواهد ماند .... باری ای ياران الهی اقلا هر يک از دوستان بايد در مدّت يکسال يک نفس را تبليغ نمايد. اين است عزّت ابدی اين است موهبت سرمدی. حضرت رسول روحی له الفداء بحضرت امير ميفرمايد که هدايت يک نفس بهتر است از هزار گله شتر و در نزد عرب متاعی بهتر و گرانتر در عالم وجود از گله شتر نبود. مقصود اين است که هدايت يکنفس بهتر از کره ارض و من عليها است."

حضرت ولی امراللّه جلّ سلطانه در لوحی ميفرمايند: "اعظم و الزم از کلّ امر مهمّ تبليغ است زنهار زنهار امر تبليغ دقيقه‌ای معطّل و معوّق ماند زيرا امر تبليغ مقصد اصلی اقدامات امريّه يارانست و مايه سعادت ابديّه آنان."

و در مقام ديگر ميفرمايند: "ای حوّاريون حضرت بهاءاللّه، ما که باين اسم جليل موصوف و معروفيم و بهمچه مولای توانائی منسوب حيف است در موارد بلا مو بمو تأسّی و اقتدا بآنمظلوم بيهمتا ننمائيم. فرخنده نفسی که تا نفس اخير زهر جفا از هر بيوفائی بچشيد و خجسته قلبی که در سبيل اشتهار و نصرت امرش آنی آسودگی نيافت. اين است شيوه مخلصين، اين است سمت مقرّبين، اين است طريقت مجاهدين، اين است سزاوار جند مهتدين، اين است يگانه وسيله فوز و فتح مبين."

بيانات مبارکه که نمونه‌ای از آن راجع بلزوم امر تبليغ در اين دفتر ثبت افتاد بقدريست که احصای آن ممکن نه و ميتوان گفت که لوحی از اشاره باينمطلب مهمّ خالی نيست. برای مزيد اطّلاع بکتاب اقدس آيات ٧۴ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ١٢۵ و ١٢۶و ١۶۴ و ١٧١ و غيرها و ساير الواح مبارکه نازله از سماء مشيّت جمال قدم جلّ جلاله و الواح نازله از قلم مبارک مرکز عهد و پيمان جلّ ثنائه و الواح جاريه از يراعه قويّه مولای توانای مهربان حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه و متّحدالمآلهای صادره از ساحت مقدّس محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد الله ارکانه مراجعه فرمايند.

منابع
محتویات