در حدّ زنا

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهل و يکم –فصل دوّم- صفحه 300

فصل دوّم

در حدّ زنا

در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: "قد حکم اللّه لکلّ زان و زانية دية مسلّمة الی بيت العدل و هی تسعة مثاقيل من الذّهب و ان عادا مرّة اخری عودوا بضعف الجزآء هذا ما حکم به مالک الأسمآء فی الأولی و فی الأخری قدّر لهما عذاب مهين." (بند ۴۹)

و در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - از جزای زانی و زانيه جواب - دفعه اولی نه مثقال، ثانی هجده مثقال، ثالث سی و شش مثقال الی آخر دو مقدار جزای سابق. و مثقال نوزده نخود است چنانچه در بيان نازل شده."

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح مرحوم آقا نعمت اللّه نراقی ميفرمايند قوله تعالی:
"امّا مسئله زنا اين تعلّق بغير محصن دارد نه محصن و امّا زانی محصن و محصنه حکمش راجع به بيت العدلست."

و در لوح ديگر فرموده‌اند قوله العزيز: "در قصاص حکومتی و سياسی چنين امری صادر نه زيرا حکومت الآن در جميع دنيا بزانی تعرّض ننموده و نمينمايد لهذا محکوم و رسوای عالم نگردد. اين جزا بجهت آنست تا رذيل و رسوای عالم گردد و محض تشهير است و اين رسوائی اعظم عقوبت است. ملاحظه نمائيد بنصّ قرآن ابدا زنا ثابت نگردد زيرا شهود اربعه در آن واحد بايد شهادت بتمکّن تام از هر جهت بدهند لهذا جز باقرار زنا ثابت نگردد. آيا ميتوان نسبت اندک عدم اهمّيّت بزنا بقرآن داد لا و اللّه فانصفوا يا اهل الأنصاف." (مکاتيب سوّم صفحه ٣٧٠)

منابع
محتویات