در حکم اولاد غير مشروع

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهل و يکم –فصل سوّم- صفحه 302

فصل سوّم

در حکم اولاد غير مشروع

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح مرحوم آخوند ملاّ عبدالغنی اردکانی ميفرمايند قوله العزيز: "امّا از ابناء غير مشروع سؤال نموده بودی بر آنان حرجی نه مجرم فاعل است و محروم از فضل واهب."

منابع
محتویات