در نهی از سرقت و حدّ و جزای سارق

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب چهل و ششم – صفحه 315

باب چهل و ششم

در نهی از سرقت و حدّ و جزای سارق

در الواح الهيّه بقدری تأکيد در امانت و اجتناب از تصرّف در اموال ناس نازل شده که بتقرير و تحرير نگنجد از جمله در لوح طرازات نازل قوله تعالی: "طراز چهارم فی الأمانة انّها باب الأطمينان لمن فی الأمکان و آية العزّة من لدی الرّحمن من فاز بها فاز بکنوز الثّروة و الغناء. امانت باب اعظم است از برای راحت و اطمينان خلق قوام هر امری از امور باو منوط بوده و هست. عوالم عزّت و رفعت و ثروت بنور آن روشن و منير. " الخ

و در يکی از الواح جمال نازل قوله تعالی: "اگر امروز نفسی بطراز امانت فائز شوند عند اللّه احبّ است از عمل نفسيکه پياده بشطر اقدس توجّه نمايد و بلقای حضرت معبود در مقام محمود فائز گردد. امانت از برای مدينه انسانيّت بمثابه حصن است و از برای هيکل انسان بمنزله عين اگر نفسی از او محروم ماند در ساحت عرش نابينا و کور مسطور است اگر چه در حدّت بصر مانند زرقاء يمامه باشد." و در لوح کريم نازل قوله تعالی: "اگر احبّای الهی بطراز امانت و صدق و راستی مزيّن نباشند ضرّش بخود آن نفوس و جميع ناس راجع. اوّلا آن نفوس ابدا محلّ امانت کلمه الهيّه و اسرار مکنونه ربّانيّه نخواهند شد و ثانی سبب ضلالت و اعراض ناس بوده و خواهند بود و عن ورائها قهر اللّه و غضبه و عذاب اللّه و سخطه." (اقتدارات صفحه ١۶٨)

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح حاجی آقا محمّد علاقه بند يزدی ميفرمايند قوله العزيز : "امّا قضيّه امانت و ديانت فی‏الحقيقه در اين دور بديع اعظم برهان ايمان و ايقان است. در لوح امانت ملاحظه فرمائيد که از قلم اعلی صادر و از برای انتباه کلّ کفايت است اگر نفسی بجميع اعمال خيريّه قائم ولی در امانت و ديانت ذرّه‌ای قاصر اعمال خيريّه مانند سپند گردد و آن قصور آتش جانسوز شود ولی اگر در جميع امور قاصر لکن بامانت و ديانت قائم، عاقبت نواقص اکمال شود و زخم التيام يابد و درد درمان شود. مقصود آنست که امانت عند الحقّ اساس دين الهی است و بنياد جميع فضائل و مناقب است اگر نفسی از آن محروم ماند از جميع شئون محروم. با وجود قصور در امانت از ايمان و ديانت چه ثمری و چه اثری و چه نتيجه و چه فايده."

از اين قبيل آيات بسيار در الواح نازل شده طوبی للعاملين. در کتاب مستطاب اقدس راجع بجزای سارق ميفرمايند قوله تعالی: "قد کتب علی السّارق النّفي و الحبس و فی الثّالث فاجعلوا فی جبينه علامة يعرف بها لئلّا تقبله مدن اللّه و دياره ايّاکم ان تأخذکم الرأفة فی دين اللّه اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيم." (بند ۴۵)

تعيين مقادير حدّ سرقت با بيت العدلست چنانچه در رساله سؤال و جواب ميفرمايند: "سؤال - از حدّ زنا و لواط و سارق و مقادير آن جواب - تعيين مقادير حدّ به بيت العدل راجع است."

چون در اين باب ذکر امانت در ميانست اين مسئله را نيز بمناسبت در ذيل اين باب مندرج ميسازد که در رساله سؤال و جواب ميفرمايند: "سؤال - در باره تعويض و تبديل امانات از جنس بنقد و غيره حفظا عن التّضييع جواب - اينکه در باره امانات و تعويض آن حفظا عن التّضييع نوشتند در اين صورت تعويض جائز تعويضيکه معادل آنرا برساند. انّ ربّک هو المبيّن العليم و الآمر القديم."

منابع
محتویات