در  نهی از دخول در خانه کسی بدون اجازه

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب شصت و سوّم – صفحه 355

باب شصت و سوّم

در نهی از دخول در خانه کسی بدون اجازه

در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "ايّاکم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه الّا بعد اذنه تمسّکوا بالمعروف في کل الأحوال و لا تکوننّ من الغافلين." (بند ۱۴۵)

و در کلمات مکنونه ميفرمايند قوله تعالی: "ای دوستان در سبيل رضای دوست مشی نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود يعنی دوست بيرضای دوست در بيت او وارد نشود و در اموال او تصرّف ننمايد و رضای خود را بر رضای او ترجيح ندهد و خود را در هيچ امری مقدّم نشمارد فتفکّروا فيذلک يا اولی الافکار."

منابع
محتویات