در نصوص مبارکه راجع بحرمت اشتغال

حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب شصت و چهارم –فصل اوّل- صفحه 356

باب شصت و چهارم- در نهی از اشتغال بامور در ايّام محرّمه

فصل اوّل

در نصوص مبارکه راجع بحرمت اشتغال

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح ميرزا محمّد حسين ابن ميرزا احمد علی نيريزی ميفرمايند قوله العزيز: "... هو اللّه ای ثابت بر پيمان نامه شما رسيد از کثرت مشاغل جواب مختصر مرقوم ميگردد. در ايّام سنه نه روز اشتغال بشغلی فی الحقيقه جائز نه بعضی نصوص الهيّه و بعضی قياس بآن؛ يوم اوّل و ثانی محرّم، سه روز عيد رضوان، يوم هفتادم نوروز و يوم نيروز و يوم بيست و هشتم شعبان و يوم پنجم جمادی الاولی ... اين نه روز اشتغال بکسب و تجارت و صناعت و زراعت جايز نه. و همچنين اجرای مقتضای مناصب و وظايف يعنی اجرای خدمت حکومت و عليک البهآء الأبهی. ع‌ع"

حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه در لوح مبارک مورّخ ١۴ شهر الرّحمة ٩۵ در جواب سؤال محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد اللّه ارکانه فرموده‌اند قوله الأحلی: "اشتغال بامور در ليل و نهار هر دو از محرّمات حتميّه است ...."

در متّحد المآل محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد الله ارکانه نمره ۴۶٢ مورّخه١١/٩/٩۵ مطابق ١/۶/١٣١٧ مندرج است: بر حسب تشخيص اين محفل مقصود از ليالی ايّام متبّرکه شب قبل از حلول ايّام مزبوره است

و در توقيع محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران مورّخ ١۴ شهرالکمال ٩۵ = ١۴ اگست ١٩٣٨ ميفرمايند قوله الأحلی: "در خصوص خبّازها و قصّابها و صاحبان اين قبيل مشاغل در نقاطيکه مشاغل مزبوره منحصر باحبّاء است سؤال نموده بوديد که در اين قسمت استثنائی در ايّام محرّمه متبرّکه برای آنان هست يا نه فرمودند بنويس کسر حدود بهيچوجه من‏الوجوه جايز نه و استثنائی مقبول و محبوب نبوده و نيست. سستی و تهاون در اين موارد علّت ازدياد جرأت و جسارت دشمنان امرالله خواهد گشت."

و در لوح مورّخ ماه رجب ١٣۴٧ در جواب سؤال جناب بديع الله آگاه آباده ميفرمايند قوله الأحلی: "و امّا محافل و لجنات و دوائر امريّه در ايّام اعياد و مصيبات تعطيل آنها احسن و اولی ولی قرار قطعی و نهائی در اينخصوص راجع به بيت عدل عمومی است." جمال قدم جلّ جلاله در باره ايّام رضوان در لوح مير محمّد حسين بيک بشرويه ميفرمايند قوله تعالی: "يوم سی و دوّم که اوّل عيد است و همچنين يوم نهم و يوم چهل و سوّم که منتهی الأيام است کسب و شغل حرام گشته کلّ بايد بروح و ريحان بمعاشرت دوستان و القاء حبّ در قلوب مشغول شوند."

منابع
محتویات