در استخاره و عدم اعتبار آن

حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفتاد و چهارم – صفحه 462

باب هفتاد و چهارم

در استخاره و عدم اعتبار آن

حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه در لوح آگاه آباده مورّخ ١۵ شهر الجلال ٩٨ مطابق٢٣ اپريل ١٩۴١ ميفرمايند قوله الاحلی: "راجع بسؤال اخير هنگاميکه وسائل مشورت مفقود و شخص در انجام امر مهمّی متردّد استخاره نمودن با کتاب اقدس چگونه است؟ فرمودند در اينموارد آنچه لازم و واجب توجّه تامّ و استمداد از مصدر فيض و الهام است لاغير و اگر چنانچه تأجيل در تصميم ممکن تا وسائل مشورت فراهم گردد احسن و انسب است."

منابع
محتویات