در وجوب اطاعت حکومت و نهی از طبع کتاب بدون اجازه حکومت

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب هفتاد و پنجم – صفحه 463

باب هفتاد و پنجم

در وجوب اطاعت حکومت و نهی از طبع کتاب بدون اجازه حکومت

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح عزيزاللّه خان ورقا ميفرمايند قوله تعالی: "باری بنصّ قاطع جمالمبارک روحی لاحبّائه الفدا ابدا بدون اذن و اجازه حکومت جزئی و کلّی نبايد حرکتی کرد. و هر کس بدون اذن حکومت ادنی حرکتی نمايد مخالفت بامر مبارک کرده است و هيچ عذری از او مقبول نيست. اين امر الهی است ملعبه صبيان نيست که نفسی چنين مستحسن شمرده و بميزان عقل خود بسنجد و نافع داند. عقول بمنزله ترابست و اوامر الهيّه نصوص ربّ الارباب. تراب چگونه مقابلی با فيوضات آسمانی نمايد لعمرک هذا وهم مشهود و کلّ من خالف سيقع فی خسران مبين."

و در لوح ابن ابهر نازل قوله تعالی: "بعضی نفوس اوامر قطعيّه الهيّه را بهوای نفسانی اهمّيّت ندهند و مخالفت را در بعضی موارد نظر بمصلحت و حکمت جايز دانند و اين از ضعف ايمان و عدم اعتقاد و قلّت ثبات و تذبذب حاصل گردد. امر قطعی الهی اين است که بايد اطاعت حکومت نمود اين هيچ تأويل برنميدارد و تفسير نميخواهد. از جمله اطاعت اين است: کلمه‌ای بدون اذن و اجازه حکومت نبايد طبع گردد و السّلام و من خالف ذلک خالف امرالله و انکر آياته و جاحد بنفسه و استکبر عليه و استحسن راية السّقيم و ترک نصّا قاطعا من ربّه المنتقم الشّديد."

و در لوح سيف‌اللّه ابن شهيد تربتی نازل قوله تعالی: "تکليف احبّای الهی اطاعت و انقياد حکومت است خواه استقلال و خواه مشروطه."

منابع
محتویات