مقدمه‌ای بر بيانيه‌های جامعه بين المللی بهائی

بيانيه‌های جامعه بین المللی بهائی شامل پیامهای عمومی است که در ظلّ تائیدات و راهنمایی​های بیت العدل اعظم الهی تهیه گشته و به اهل عالم عرضه میگردد. از جمله این بيانيه‌ها میتوان به پیام صلح و حضرت بهاءالله و بیانیه خطاب به رهبران ادیان جهان اشاره نمود.