مقدمه‌ای بر مرقومات حضرت ورقه مباركه عليا(حضرت بهائيه خانم)

حضرت بهاءالله در لوحی میفرمایند: كتابٌ من لدنّا للّتي سمعَتْ وفازت وإنّها تورّقت من هذا الأصل القديم. ظهرَتْ باسمي وذاقَتْ رضائي المقدّس البديع، سقيناها مرّةً من فَمي الأحلى وأخرى كوثر العزيز اللميع. عليها بهائي وعَرْف قميصي المنير.

حضرت ولی امرالله عمّه معظمه خود و بنت بى مثيل حضرت بهاءالله و اخت با وفا و محبوب حضرت عبدالبهاء را قهرمان ممتاز امر بهائى توصيف ميفرمايند.

حضرت ورقه مبارکه علیا یا بهائیه خانم اخت (خواهر) حضرت عبدالبهاء میباشند که بعد از صعود برادر شفوق خود به اعانت یاران و پیروی از حضرت ولی امر‌الله پرداختند. اگر چه حضرت ورقه مبارکه علیا دارای مقامی نظیر هیاکل ثلاثه اصلی آئین بهائی (حضرت باب، حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء) و همچنین حضرت ولی امر‌الله، نمیباشند ولیکن از لحاظ نمونه بودن در عبودیت ایشان به درگاه حق تعالی و حفظ عهد و میثاق و بالاخص حمایت و تبعیت از حضرت ولی امر‌الله، از رتبه خاصی در تاریخ امر بهائی برخوردارند. از ایشان مرقوماتی در جهت تشویق احبای الهی موجود است ولکن این نوشتجات نه تنها در ردیف آثار نزولی نبوده بلکه با آثار حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امر‌الله نیز مقایسه نگردد.