مقدمه​ای بر آثار حروف حی و سایر مؤمنین اولیه دور بیان

حروف حی بطور اخص شامل هیجده نفر مؤمنین اولیه ای هستند که به حضرت باب (نقطه بیان، نقطه اولی) ایمان آوردند.

در این قسمت آثار و نوشتجاتی که قلم بعضی از این حروف حی مثل جناب ملا حسین، قدوس و طاهره به عرصه شهود درآمده و همچنین نوشتجات سایر مؤمنین اولیه دور بیان، به محتریان حقیقت عرضه میگردد.