#عنوان
#
۱
عنوان
خطابه در کشتی ( سدريک ) وايت استارلاين کمپانی در سفر امريکا ( نزديک ناپل ) ٢٧ مارچ ١٩١٢ ٨ ربيع الثّانی ١٣٣٠ هـ. ق.
#
۲
عنوان
نطق مبارک در خانهء مستر فيليپ در نيويورک ١١آپريل ١٩١٢ (٢٣ ربيع الثّانی ١٣٣٠هـ. ق.)
#
۳
عنوان
خطابه در خانهء مستر و مسس مارجوری مورتن نيويورک ١٢ آپريل ١٩١٢عصر ( ٢۴ ربيع الثّانی ١٣٣٠ هـ. ق.)
#
۴
عنوان
خطابه در منزل مستر منتفرد ميلز – نيويورک ١٣آپريل ١٩١٢ (٢۵ ربيع الثّانی ١٣٣٠)
#
۵
عنوان
خطابه در کليسای اسنشن(1) نيويورک ١۴آپريل ١٩١٢ (صبح) ٢۶ ربيع الثّانی ١٣٣٠ هـ. ق.
#
۶
عنوان
...
#
۷
عنوان
...
#
۸
عنوان
...
#
۹
عنوان
...
#
..
عنوان
...
OV