فایل های صوتی کلمات مکنونه فارسی

#عنوانمنابع
#
عنوان
۱- ای بلبل معنوی جز در گلبن معانی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢- ای پسر روح هر طيری را نظر ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣- ای دوست در روضه قلب ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤- ای پسر انصاف کدام عاشق كه ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥- ای پسر خاک براستی ميگويم غافلترين ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦- ای پسران ارض براستی بدانيد قلبی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧- ای پسر حبّ از تو تا رفرف ...
منابع
Audio
#
عنوان
٨- ای پسر عزّ در سبيل قدس چالاک ...
منابع
Audio
#
عنوان
٩- ای سايه نابود از مدارج ذلّ وهم
منابع
Audio
#
عنوان
١٠- ای پسر هوی براستی بشنو چشم فانی ...
منابع
Audio
#
عنوان
١١- ای پسر تراب کور شو تا جمالم بينی ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٢- ای صاحب دو چشم چشمی بربند و چشمی ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٣- ای پسران من ترسم که از نغمه ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٤- ای دوستان بجمال فانی از ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٥- ای پسر روح وقتی آيد که بلبل قدس ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٦- ای جوهر غفلت دريغ که صد هزار لسان ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٧- ای همگنان ابواب لامکان باز ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٨- ای اهل فردوس برين اهل يقين را اخبار ...
منابع
Audio
#
عنوان
١٩- ای دوستان من آيا فراموش کرده‌ايد ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٠- ای مردگان فراش غفلت قرنها گذشت و عمر ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢١- ای خاک متحرّک من بتو مأنوسم ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٢- ای پسر هوی اهل دانش و بينش ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٣- ای اهل ديار عشق شمع باقی را ارياح ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٤- ای جهلای معروف بعلم چرا در ظاهر دعوی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٥- ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته مَثَلِ شما مثل ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٦- ای دوست لسانی من قدری تأمّل اختيار ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٧- ای پسر خاک جميع آنچه در آسمانها ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٨- ای جوهر هوی بسا سحرگاهان ...
منابع
Audio
#
عنوان
٢٩- ای پسر جود در باديه های عدم ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٠- ای بنده دنيا در سحرگاهان نسيم ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣١- ای پسر ارض اگر مرا خواهی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٢- ای بيگانهء با يگانه شمع دلت ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٣- ای برادر من از لسان شکرينم ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٤- ای اهل رضوان من نهال محبّت و دوستی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٥- ای دوستان من سراج ضلالت را خاموش ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٦- ای پسر تراب حکمای عباد آنانند ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٧- ای بنده من ملک بی زوال را ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٨- ای پسر روح قفس بشکن و چون همای ...
منابع
Audio
#
عنوان
٣٩- ای پسر رماد براحت يومی قانع ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٠- ای بنده من از بند ملک خود را ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤١- ای فرزند کنيز من اگر سلطنت باقی بينی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٢- ای بنده من دل را از غلّ پاک ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٣- ای دوستان من در سبيل رضای دوست ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٤- ای رفيق عرشی بد مشنو و بد مبين ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٥- وای وای ای عاشقان هوای نفسانی از معشوق روحانی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٦- ای برادران طريق چرا از ذکر نگار غافل ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٧- ای پسران آمال جامه غرور را ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٨- ای برادران با يکديگر مدارا نمائيد ...
منابع
Audio
#
عنوان
٤٩- ای پسران تراب اغنيا را از ناله ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٠- ای ساذج هوی حرص را بايد گذاشت ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥١- ای پسر کنيز من در فقر اضطراب نشايد ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٢- ای پسران غفلت و هوی دشمن مرا در خانه ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٣- ای مغروران باموال فانيه بدانيد که غنا ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٤- ای اغنيای ارض فقرا امانت منند ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٥- ای فرزند هوی از آلايش غنا ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٦- ای پسر من صحبت اشرار غم بيفزايد ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٧- زينهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگير ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٨- ای پسر کنيز من اگر فيض روح القدس ...
منابع
Audio
#
عنوان
٥٩- ای غافلان گمان مبريد که اسرار ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٠- ای دوستان براستی ميگويم که جميع ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦١- ای پسر انسان شبنمی از ژرف دريای ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٢- ای پسر خاک از خمر بی مثال ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٣- بگو ای اهل ارض براستی بدانيد که ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٤- ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٥- ای عاصيان بردباری من شما را ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٦- ای مهاجران لسان مخصوص ذکر منست ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٧- ای پسران وهم بدانيد چون صبح ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٨- ای گياه خاک چگونه است که با دست ...
منابع
Audio
#
عنوان
٦٩- ای پسران آدم کلمه طيّبه و اعمال ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٠- ای پسر عيش خوش ساحتی است ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧١- ای دوستان من ياد آوريد آن عهدی را ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٢- ای بنده من مثل تو مثل سيف ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٣- ای دوست من تو شمس سمآء قدس ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٤- ای ابنآء غرور بسلطنت فانيه ايّامی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٥- ای ابنآء غفلت بپادشاهی فانی دل ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٦- ای فرزند کنيز من لا زال هدايت باقوال ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٧- ای پسر انصاف در ليل جمال هيکل بقا ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٨- ای فرزند کنيز من از لسان رحمن سلسبيل ...
منابع
Audio
#
عنوان
٧٩- ای پسر هوی تا کی در هوای نفسانی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٨٠- ای بندگان من شما اشجار رضوان منيد ...
منابع
Audio
#
عنوان
٨١- ای بنده من پست‌ترين ناس نفوسی ...
منابع
Audio
#
عنوان
٨٢- ای بنده من بهترين ناس آنانند که باقتراف ...
منابع
Audio