هُوالأبهی الأبهی-ای بندگان الهی و ياران من صبح هدی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی الأبهی

ای بندگان الهی و ياران من صبح هدی 1 چون از فيوضات بها پرتو بر آفاق انداخت نور محبّت مبذول داشت و اشراق الفت فرمود. حقائق متنوّعه مختلفه متضادّه را بفيض واحد کامران نمود تا جميع امم وملل در ظلّ خيمه يکرنگ داخل گردند. و بيک آهنگ بتهليل و تقديس جمال قدم مشغول شوند خطوط شعاعيّه ممتدّه از مرکز بمحيط دائره هر چند متعدّدند. ولی چون از مرکز واحد ساطع است لهذا آن خطوط در نقطه واحده جمع و بمرکز واحد وابسته اند. و اگر چنانچه نفوس چون خطوط شعاعی توجّه بمرکز اصلی داشته باشند وحدت اندر وحدت است. و اگر چنانچه آن خطوط شعاعی از محيط تجاوز کند لابد تفرقه حاصل شود و آن مرکز مبدأ فيض است و محيط دائره و آن دائره تعاليم الهيّه است. تا از تعاليم الهيّه تجاوز نشود انشقاق حاصل نگردد.

پس ای دوستان مهربان بآن مرکز قديم و جمال مبين آفتاب انور ملکوت غيب توجّه نمائيد و چون خطوط شعاعی از آن مرکز قدسی ساطع شويد و از محيط دائره ذرّه تجاوز ننمائيد تا جوهر توحيد شويد و حقيقت تفريد. شمع روشن ملکوت گرديد و آيات باهره سلطان جبروت. نجوم افق احديّت گرديد و طيور حدائق رحمانيّه. الحمدللّه بفضل جمال قدم تاجی از جواهر موهبت بر سر داريد. و سراجی از پرتو عنايت در سرّ. ردائی از سندس فردوس در برداريد. و سيفی از براهين الهيّه و دلائل سبحانيّه در کمر. در بحر الطاف مستغرقيد. و از نور احسان مستشرق. کلمات کتاب مبينيد و حروف صحف علّييّن آيات صريحه ربّ الآياتيد. و صحائف بديعه صاحب بيّنات قدر اين موهبت را بدانيد و شب و روز در اتّحاد و اتّفاق و الفت کوشيد نهايت احترام را از يکديگر بداريد. و غايت رعايت را بهم منظور نمائيد. خادم يکديگر باشيد. و هادم بنيان انشقاق و شر. ايادی امراللّه که ثابت بر عهد و ميثاقند سرج آفاقند چون امری را قرار دهند اطاعت و انقياد فرض است و اطاعت آنان موجب اتّحاد و الفت و يگانگی دوستان.

زنهار مخالفت و مباينت ننمائيد. و همچنين بايد که شب و روز در فکر تبليغ امراللّه و نشر نفحات اللّه و اعلاء کلمة اللّه باشيد و بکمال مهربانی و تواضع و خشوع تشنگان سلسبيل هدايت را بمعين صافی رحمانيّت دلالت کنيد. بينوايانرا عين عطا باشيد. و بيچارگانرا ملجأ و پناه. در ترقيات عصريّه بکوشيد و در مدنيّت مقدّسه جهد بليغ و سعی شديد نمائيد. دبستانهائی در نهايت انتظام ترتيب دهيد و اصول تحصيل معارف را ترويج. معلّمانی در نهايت تقديس و تنزيه. جامع آداب و کمال تعيين نمائيد و اديبان و مربيّانی حائز علوم و فنون ترتيب دهيد. و هيئت مقدّسه ايادی امراللّه بايد مواظبت در حفظ شئون و لوازم اين دبستانها نمايند تا روز بروز اسباب ترقّی از هر جهت فراهم آيد. و انوار دانش جهانرا روشن نمايد

و همچنين در ترويج صنائع و اکتشاف بدايع و توسيع دائره تجارت و صناعت و ترتيب آداب مدنيّت و تزئين مملکت و اطاعت و انقياد تام بحکومت و اجتناب از هر رائحه مفسدت. بکوشيد و جهد نمائيد تا باين سبب مظاهر تأييد آسمانی گرديد و مطالع توفيق رحمانی. فی الحقيقه حکومت عادله حاضره حضرت پادشاهی شايان ستايش است و مستحقّ اطاعت قلبی صميمی جميع رعيّت. در اين خصوص نهايت تقيّد را مجری داريد چه که بنصّ قاطع الهی واجب و فرض است و البهاء عليکم ع ع  1. بواسطه جناب ابن ابهر عرض طاء احباءالهی علیهم بهآءاللّه الابهی ملاحظه فرمایند
منابع
محتویات