هُواللّه-ای بنده آستان مقدّس الهی. نامه مرقوم ملحوظ افتاد و بر مضمون اطّلاع حاصل گشت.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده آستان مقدّس الهی. 1 نامه مرقوم ملحوظ افتاد و بر مضمون اطّلاع حاصل گشت. و همچنين نامه ئی که بجناب منشادی مرقوم شده بود در خصوص فيلسوف هولاندی مرقوم نموده بوديد و مکالماتی که با او شده. حضرات احبّا بايد آنچه نصوص کتابست بيان نمايند. و بادنی کلمه تجاوز نشود.

امّا کتاب بيان بکتاب اقدس منسوخ است و احکامش غير معمول مگر احکاميکه در کتاب اقدس تکرار بيان و تأکيد شده و مادون آن احکام مؤکّده در کتاب اقدس باهل بيان تعلّق دارد بما تعلّقی ندارد ما مکلّف باحکام کتاب اقدس هستيم و بنصّ قاطع ممنوع از ادنی تعرّض بلکه مأمور بمهربانی و محبّت و وفا و صفا با هرامّت و ملّت و اطاعت حکومت و صداقت بسرير سلطنت و عدم مداخله در امور سياست حتّی محاوره و مکالمه در اين خصوص جائز ندانسته بهيچوجه يعنی تعلّق باين امور نداريم.

وظائف اصليّه ما عرفان حضرت کبريا و ايقان بوحی منزل از سما و عبوديّت آستان ابهی و عبادت حقّ بخلوص و انجذاب وجدانی و الفت با جميع افراد انسانی در نهايت صدق و مهربانی و آشتی و راستی و حقيقت پرستی و آنچه مادون آن تعلّقی بعالم جان و وجدان ما نداشته وندارد. فرض نمائيم که اگر اهل شهری جميع آشنا گردند و بيگانه معدودی قليل و در نهايت عداوت و بغضا با وجود اين ياران آشنا را محبّت بايد و مدارا شايد که نهايت رعايت مجری دارند و چشم از خطا بپوشند و بر عطا بيفزايند اينست نصوص الهيّه و مادون آن لاينبغی لأهل العرفان. ع ع  1. طهران جناب محّمد علیخان بهائی علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات