هُواللّه-ای ثابت بر پيمان. نامه شما رسيد و از بشارت…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان. 1 نامه شما رسيد و از بشارت حرارت قلوب احبّای الهی شمع شادمانی بر افروخت و فرح روحانی رخ داد عبدالبهاء باقليم يوسف کنعانی سفر نمود و بعبوديت آستان مقدّس مشتهر گشت. هر چند از هجوم احزاب و اراجيف و مفتريات جرائد در خطر است. ولی اميد چنان است که اين سفر مثمر ثمر گردد. وصيت و آوازه امراللّه اين آفاق را بحرکت آرد. تخمی افشانده شود و سقايه گردد. و بباران رحمت پروردگار تأييد شود. البتّه برويد سبز و خرّم گردد. الحمدللّه بفضل و موهبت اسم اعظم روحی لأحبّائه الفدآء ندای امراللّه در جميع آفاق بلند است. وصيت کلمة اللّه در هر اقليم آهنگش مرتفع.

در اين ايّام در امريک امراللّه را چراغان و شلّيک است و در افريک و آسيا ولوله ترک و تاجيک و در پايتخت جاپان روزنامه ئی بهائيان تأسيس نمودند و حضرت عالم فاضل برکت اللّه هندی بلسان انگليسی طبع و نشر ميفرمايد. بعضی از ياران امريکا عزم سفر بچين و ما چين دارند تا ندائی در آن بلاد بلند نمايند. در اوروپا و آسيا کوس ملاء اعلی بلند است سبحان اللّه با وجود اين امر مهيمن آلهی و نفوذ کلمة اللّه و انتشار نفحات اللّه معدودی نوهوسان که اضعف از بعوضه گلخن و خزانند مقصدشان نقض ميثاق و شکست پيمان است. هيهات اين آهنگ ملکوتی را غراب ناسوتی مقاومت نتواند و اين نغمه بلبل معانی را کلاغ گلخن فانی مقابلی نتواند. شهپر جبريل را بال و پر ذباب ذليل همعنان نشود. و انوار شمس حقيقت را ظلمات نکبت و ذلّت نپوشاند. اگر انصاف باشد کل شهادت دهند که اين قلم جز بمدد عنايت جمال مبارک شرق و غرب را بحرکت نيارد و اين نغمه جز بتاييد اسم اعظم بآفاق اهتزاز نبخشد.

کوران انکار آفتاب کنند و گمان نمايند که کاری کرده‌اند. ديگر غافل از اين که کوری خود را آشکار نموده‌اند. باری مرقوم نموده بوديد که احبّای سر حّد قائين و سيستان نيز حقّی دارند. تابحال البتّه بآن صفحات مکاتيب مشروحه مفصّله از قلم عبدالبهاء صادر گشت حق ايشان اضعاف مضاعف داده شد و باز نيز داده ميشود دعا کن که خدا قوت بقلم دهد قصور انشاءالله نخواهد شد. مرقوم نموده بودی که محض ملاقات ياران بمزرعه خونيک شتافتيد و انجمنی در آنجا ترتيب داده شد از درگاه خداوند آگاه استدعا مينمايم که آن انجمن را در نهايت روح و ريحان و بطراز عرفان حضرت رحمن جلوه نمايد.

مرقوم نموده بوديد که نا خوشی وبا در آن انحاء استيلا يافته لهذا رجا از عتبه مقدّسه گرديد که آن بلا زائل شود و اهالی آن ديار از استيلاء اين مرض شديد نجات يابند حضرت ملايوسف فی الحقيقه جان فشان است و در نشر نفحات اللّه شب و روز جهد بليغ ميفرمايد هر نفسی اليوم بخدمت امراللّه قيام نمايد و به تبليغ امراللّه زبان بگشايد نفثات روح القدس تأييد نمايد. جميع منتسبين خويش را از قبل من تحيّت ابدع ابهی ابلاغ دار و کافّه احبّای ارض خا را از قبل من نهايت اشتياق ابلاغ دار. و عليک البهاء الابهی. ع ع  1. بواسطه جناب آقا اسد اللّه جناب آقا محمّد رضای قائینی بیرجند المسکن و جمیع احبّای خراسان علیهم بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات