هُواللّه-ای ثابت بر پيمان. نامه ١٩ ربيع الثّانی ١٣٣٧ وصول يافت.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان. 1 نامه ١٩ ربيع الثّانی ١٣٣٧ وصول يافت. از مضامين کام مشتاقان شيرين گشت. زيرا خبرهای خوش داشت و دليل متانت و استقامت و وفای ياران الهی بود که الحمدللّه در اين سالهای پر ملال که جمهور از باده غرور مست و مخمور و اهل ايران در دست احزاب مختلفه محکوم و بی شعور هر روز آشوب و فتنهئی هر دم فتور و رخنه ئی حزب انقلاب سبب اضطراب شد و گروه اتّحاد مورث اختلاف گشت حزب ديمقراط خود سرانه باستبداد بر خاست و گروه اتفاق مورث شقاق شد. علمای سوء ايران را ويران نمودند و سروران بی شعور هر يک بسر کار آمدند.

عاقبت ذليل و خوار شدند در چنين اوقاتی بهائيان در نهايت سکون و قرار و اطمينان و وقار. و از هر فتنه ئی بيزار و در کنار بخدمت عموم پرداختند و در مرکز مستقيمی استقرار يافتند. در همه جهان علم صلح عمومی بر افراختند و خلق را بمحبّت و آشتی و وحدت عالم انسانی دعوت نمودند. جميع آنچه صريح الواح مقدّسه بود پنجاه سال پيش نازل مثل آفتاب در حيّز وجود تحقق يافت و واضح و آشکار شد الحمدللّه حال غبار تيره اندکی بنشست و افق عالم انسانی از ابر تيره اندکی نجات يافت. اميدوارم که بتاييد ملکوت ابهی و مساعی حکيمانه و دلالت نفوس مهمّه و معاونت اشخاص عظيمه روحی جديد در جسم ايران دميده گردد انقلاب و اضطراب بسکون و اطمينان مبدّل شود. حال ايران محتاج حزب صلح و سلام و سکون و اطمينان است.

قبل از حرب از پيش مرقوم گرديد يعنی بصريح عبارت بخط عبدالبهاء که دولت و ملّت بايد مانند شهد و شير آميخته گردد و الّا ايران ويران شود الی آخر چون مستمعی يافت نشد لهذا بجهت حصول اسباب ترقی ايران در ممالک ديگر سعی بليغ و جهد جهيد شد اميدوارم که اسباب راحت و آسايش بقدر امکان بجهت عموم ايرانيان حصول يابد. باری احزاب سائره که هر يک مدعی اصلاح ايران بودند تجربه شد اميدوارم که مساعی خيريّه بهائيان در گذشته و علی الخصوص در اين ايّام نتيجه مشکوره بخشد و ايران اندکی راحت و آسايش يابد.

در خصوص اخذ اصل توقيع حضرت اعلی بسيار بکوشيد ولو مبلغی مصروف نمائيد فقراتی که از توراة و انجيل و کتب پارسيان اخراج نموده بوديد بسيار مقبول. اگر چنين رسالهئی محفل روحانی مطالعه نمايد و منتشر گردد بسيار مقبول. الحمدللّه احبّای يزد نهايت ثبوت و استقامت اظهار نمودند. طوبی لهم و بشری لهم اميدوارم که در نشر نفحات اللّه سعی بليغ و جهد بديع ظاهر فرمايند امّا اماءالرّحمن در يزد فی الحقيقه آنچه در قوّه نساء بود مبذول داشتند. من از آنان نهايت رضايت را داشته و دارم دستوران حرکات خود سرانه نمودند ولی عاقبت مأيوس و پريشان خواهند گرديد.

جناب اسفنديار گشتاسب و فرود و آقا جمشيد و احبّای قاسم آباد نهايت ثبوت و استقامت اظهار فرمودند و مؤيّد و منصورند و انّ جُندنا لهم الغالبون در يزد محافل روشن است و محفل نوزده روزه مانند گلشن و احبّای قاسم‌آباد و مهدی‌آباد و مريم‌آباد و تفت و احبّای کوچه بيوک و احبّای نصرآباد و ياران حسين‌آباد در نهايت گرمی و انجذاب و اشتغالند بلکه جميع احبّای زردشتی در نهايت همّت و غيرتند در حقّ جناب ارباب جمشيد سابقاً بدرگاه بی نياز عجز و نياز کرديم و طلب عون و عنايت نموديم و بکرّات و مرّات احبّا را امر بصداقت و عفت و استقامت در امور موکوله از ايشان نموديم الحمدللّه روز بروز ترقی نمود تا بدرجه رسيد که جميع وزراء و وکلاء تمکين از او می نمودند و برکت عظيم در کارش حاصل شد ولی بتحريک کسانی پر غرض و مرض که بظاهر خير خواه خود را مينمودند خاطر او را از ياران مغبّر نمودند لهذا امورش مشوّش شد حال اگر اندکی بيدار گرديده و دانسته که ياران مهربان و خير خواهند و صادق و امين در کار.

از خدا خواهم تمشيتی در کار آيد و راحتی حاصل گردد جوابی به پسر مهر پرور او محرّر گرديد در جوف اين مکتوب است برسانيد الحمد للّه برادران پارسی و مؤسّسين شرکت مؤيّدند و موفق حضرت ملا بهرام رحمت رحمن است و نعمت آسمانی قدر اين بزرگوار را بدانيد. احبّای کاشان جميعاً فی الحقيقه موفق بعبوديتند و امة الاعلی دکتر مودی و ساير امريکائی ها راحت خويش را گذاشتند و از وطن مألوف هجرت نمودند تا در ايران بعموم مردمان خدمتی نمايند حرمت و رعايت اين نفوس بسيار واجب و لازم اميدوارم که در جميع امور موفق و مؤيّد باشی و عليک البهآء الابهی. ٢ رجب. ١٣٣٧. عبد البهآء عبّاس  1. طهران جناب سیاوش فارسی علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات