هُواللّه-ای ثابت بر پيمان. يار با وفا آقا عزيزاللّه…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت بر پيمان. 1 يار با وفا آقا عزيزاللّه خان ببقعه مبارکه ذهاباً و اياباً وارد و با اين مشتاقان همدم و همراز گشت. و بتقبيل آستان مقدّس روح و ريحان يافت و رائحه رحمن از يمن جانان استشمام نمود حال مراجعت بآن سامان نمايد تا بخدمت يزدان پردازد و بقدر امکان بعبوديّت درگاه حضرت سبحان قيام کند لهذا اين عبد بنگارش اين نامه پرداخت تا آن يار مهربان مسرّت جان و وجدان يابد و بداند که قلوب بياد دوستان منجذب است. و صدور بذکر ياران منشرح. از فضل و موهبت حضرت بيچون اميد چنان است که عاشقان جمال جانان روز بروز انجذاب و اشتعال بيشتر يابند و قدم پيشتر نهند تا در قطب عالم خيمه بر افرازند که احزاب مختلفه و شعوب متضادّه در سايه آن در کمال وحدت و يگانگی آسايش يابند و جهان آفرينش باين موهبت کبری آرايش يابد. حال در ايران بايد ياران بکوشند تا انقلاب و اضطراب مبدّل براحت و اطمينان گردد. لهذا بقای وجود شما در آنجا لازم ان شاءاللّه در وقت مناسب اجازه حضور داده می شود و عليک البهاء الابهی ع ع  1. طهران جناب زائر آقامیرزا عزیز اللّه خان جناب میرزا محمّد علیخان علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات