هُوالحيّ القيّوم-ای خداوند مهربان کنيز خويش قدسيّه را در پناه فضل و عطا محفوظ و مصون دار.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالحيّ القيّوم

ای خداوند مهربان کنيز خويش قدسيّه 1را در پناه فضل و عطا محفوظ و مصون دار. و تاجی وهّاج از موهبت کبری بر سر نه. و در دو جهان عزيز نما و سبب عزت ابديّه آن خاندان کن توئی بخشنده و درخشنده و مهربان. و عليها البهاء الابهی ع ع  1. ورقه محترمه بهائیه خانوم
منابع
محتویات