هُواللّه-نامه شما رسيد. مدرسه تأييد در همدان مرکز توفيق…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

نامه شما رسيد. 1مدرسه تأييد در همدان مرکز توفيق است و ازتأسيسات مهمّه اين عصر عظيم هر چند حال بظاهر اهميّتی ندارد. ولی در استقبال صيت و شهرتش شايد آفاق را احاطه کند. نفوسی که سبب تأسيس اين مدرسه گشتند و يا مباشر تعليم شدند يا اعانت کردند يا بخدمت پرداختند آن نفوس بی نهايت عبدالبهاء را خوشنود و ممنون نمودند بدرجه ئی از آنها راضيم که وصف نتوانم. ايمان بلفظ نيست چنين خدمتها برهان ايمان است. الحمدللّه که کميته مدرسه موفق بخدمت است. و از الطاف جمال مبارک التماس مينمايم که آن کميته را انجمن آسمانی نمايد و انعکاسات ملاء اعلی فرمايد

باری اگر فرح و سرور عبدالبهآء خواهيد بجان و مال و قوی بکوشيد تا آن مدرسه مبارکه روز بروز تأييد جديد يابد و قوام تازه ئی حاصل کند سرمشق مدارس سائره گردد و سبب فخر بهائيان در جميع اقاليم شود. معلّمين آن مدرسه مؤسّس بنيان ابدی هستند و مروّج معارف الهيّه. طوبی لهم و حُسن مآب. معاونين آنمدرسه نصرت امراللّه کنند و خدمت بعتبه مبارکهٔ جمال ابهی بشری لهم و خير جزآء من اللّه شرکت متّحده بايد بمنزله کمان ساعت باشد و نهايت همّت را مبذول دارد تا عبدالبهآء را بفرح و سرور آرد. و عليکم البهآء الابهی. ع ع  1. همدان اعضاءشرکت متحده علیهم بهاء اللّه الا بهی
منابع
محتویات