هو - ای ثابت پيمان، نامه شما مدّتی بود که واصل شده…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو

ای ثابت پيمان، نامه شما مدّتی بود که واصل شده بود ولی فرصت جواب نبود حال دم صبح اندکی فرصت حاصل لهذا تحرير می‌گردد. الحمد للّه بعنايت و تأييد جمال مبارک نفحات گلشن ابهی در اين صفحات در انتشار است حتّی در مرکز طبيعيّون يعنی پاريس تأسيس تعاليم الهی گرديده و اميد است که روح تقديس بنيان هر ابليس براندازد و انوار حقّ بتابد و ظلمات منکشف گردد و ليس هذا علی اللّه بعزيز. ياران الهی را تحيّت ابدع ابهی ابلاغ دار و جميع را از قبل من نهايت مهربانی کن و عليک و عليهم البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات