هو الأبهی - ای بنده ديرين جمال قدم، خوشا بحال تو که باين آستان منسوبی و باين درگاه از بندگان محسوب.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده ديرين جمال قدم، خوشا بحال تو که باين آستان منسوبی و باين درگاه از بندگان محسوب. قسم باسم اعظم که عنقريب اين نسبت آرزوی شهرياران عالم گردد و سرمايه افتخار ملوک امم و تو بچه سهولت باين موهبت فائز گشتی و از اين جام عنايت سرمست شدی پس بوفای حقّ قيام کن و احباب را بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان الهی دلالت کن و عموم ناس بر منهج هدايت جامی از صهباء طهور در دست گير و از خمر مزاجها کافور عالم را سرمست نما کار اين کار است ای هشيار مست قسم بجمال انور که در سبيل جانفشانی خوش است نه کامرانی و البهاء عليک و علی کلّ من ثبت علی العهد و الميثاق ع ع


منابع
محتویات